Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 03/1987

Έτος: 
1987
A/A: 
03

Με την 57/87 αίτησή σας διαβιβάσατε την από 3-3-87 αναφορά μέλους του Συλλόγου, στην οποία αναπτύσσεται η άποψη ότι δημόσια έγγραφα εμφαίνοντα την αποδοχή κληρονομίας με την έννοια του άρθρ. 1193 ΑΚ είναι και τα πιστοποιητικά περί μη αποποιήσεως μέσα στη νόμιμη προθεσμία όταν η μεταγραφή πρόκειται να ενεργηθεί έπειτα από την αίτηση τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον κλπ...

Αν. Βερνάρδος

Αρχείο: