Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1984

01/1984

Σχετικώς με υπ' αρ. 16765/Φ.507.1/6/1983 έγγραφο του περί του αν το έγκλημα της αποδράσεως κρατουμένου (αρθρ. 173 Π.Κ.) είναι διαρκές ή στιγμιαίο, γνωρίζουμε απόψεις μας

Κων. Σταμάτης


1983

13/1983

Επί 45279/22-6-83 εγγράφου ερωτήματος, αν είναι δυνατή η δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου εγγραφή υποθήκης παρά της Αγροτ. Τραπέζης  κατ' οφειλετών υπαλλήλων της προς εξασφάλισιν απαιτήσεών της εκ χορηγηθέντων αυτοίς στεγαστικών δανείων...γνωρίζομεν ότι η γνώμη μας είναι καταφατική δια τους λόγους...

Κων. Φαφούτης

12/1983

Επί Φ. 290/150/1983 εγγράφου γνωρίζομεν σχετικώς με θέμα Ν. 513/76 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων νομοθεσίας"

Γ. Πλαγιανάκος

11/1983

Εις απάντησιν του δια του υπ' αρ. 87443 ε.ε. εγγράφου τεθέντος ημίν ερωτήματος, αν οι στρατιωτικοί δικαστ. σύμβουλοι δύνανται μετά την αποχώρησίν των εκ της υπηρεσίας να διορίζονται δικηγόροι παρά πρωτοδικείω ....γνωρίζομεν ότι η γνώμη μας είναι αποφατική διότι....

Κων. Φαφούτης

10/1983

Επί υπ' αριθ. 807 ε.ε. εγγράφου, γνωρίζομεν σχετικώς με περί του ποιος είναι ο αρμόδιος ν' ασκήσει ποινικήν δίωξιν κατά κατωτέρω αξιωματικών χωρ/κής, όταν κωλύονται ο αρχηγός και υπαρχηγός αυτής

Κων. Φαφούτης

09/1983

Περί του εάν ο συμβολαιογράφος δύναται να σπάζει συμβόλαια ακινήτων των οποίων η κυριότης μεταβιβάζεται εις τας περιπτώσεις των άρθρων 16 και 20 του από 17-7-1923 Ν.Δ. - σχετ. γνωμοδοτήσεων ημών 8/64 και 3/77 κλπ

Αναστ. Βερνάρδος

08/1983

Εν σχέσει προς την επ. 294 ε.ε. αναφορά, γνωρίζει επί θέματος συντάξεως σχεδίου κλητηρίου θεσπίσματος (κατηγορητηρίου) επί υποθέσεων αφοροσών πλημμελήματα προσώπων ιδιαζούσης δωσιδικίας...

Κων. Φαφούτης

07/1983

Περί του αν μετά την δημοσίευσιν του Ν. 1326/83 και δη του άρθρου 9 αυτού, συμφώνως του οποίου, εις περίπτωσιν δημιουργίας περισσοτέρων της μιας μερικωτέρων κοινωνιών, επί αυτουσίου διανομής ακινήτων μεταξύ συγκυρίων, οφείλεται ο φόρος μεταβιβάσεως....δύνανται να μεταγραφούν υπό ιδίες προϋποθέσεις ή οφείλονται αναλογικά δικαιώματα

Σπ. Αλεξόπουλος

 

06/1983

Περί του ότι η καταδίκη για έκδοση ακαλύπτου επιταγής δεν συνιστά κώλυμα διορισμού στη θέση του Γραμματέως Κοινότητος κλπ

Σπ. Κανίνιας

05/1983

Επί 37961 ε.ε. εγγράφου γνωρίζομεν επί θέματος σχετικώς με έννοιαν της υπ' αρ. 17779/81 εγκυκλίου του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εις ην αντιτίθεται ο Συμβ/κός Σύλλογος Αθηνών και αναφέρεται επί αρθρ. 11§4 Ν. 670/77 "περί κώδικος Συμβ/φων" και ορίζει ότι "το συμβ/κό έγγραφο υπογράφεται από τα συμπράξαντα πρόσωπα και τον συμβ/φο..."

Κων. Φαφούτης

04/1983

Επί του υπ' αριθ. 35369/19/176 ε.ε. εγγράφου του γνωρίζομεν σχετικώς με θέμα συμβολαιογράφου, οίτινες καταρτίζοντες συμβ/κάς πράξεις καταβολής εις τους δικαιούχους της δικαστικής αναγνωρισθείσης ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, αποζημιώσεως, δικαιούνται όπως λάβουν την κατά νόμον αμοιβήν των βάσει του ύψους της καταβληθείσης αποζημιώσεως

Κων. Φαφούτης

03/1983

Σχετικά με απαλλαγή της ΑΤΕ από τα δικαιώματα των υποθηκοφυλάκων στις περιπτώσεις εγγραφής υποθήκης για την εξασφάλιση στεγαστικών δανείων τα οποία χορηγεί στους υπαλλήλους της κλπ

Κ. Σταμάτης

02/1983

Γνωρίζομεν επί του δια του υπ' αριθ. 24/5-1-83 υμετέρου εγγράφου τεθέντος ημίν ερωτήματος αν η παρά τη Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ) επιτροπή φιλάθλου ιδιότητος (Ε.Φ.Ι.) έχη το δικαίωμα να εξετάζη ενόρκως ή ανωμοτί μάρτυρας...

Κων. Φαφούτης

01/1983

Διαβιβάζομεν την από 29 Οκτωβρίου 1982 αίτησιν του Αναστ. Καρανικόλα μετά των συνημμένων, γνωμοδοτούντες σχετικώς περί παραγραφής αδικήματος, βάσει του Ν. 1240/82, επιστροφής ποσού εξαγορασθείσης ποινής

Σπ. Αλεξόπουλος


1982

08/1982

Επί υπ΄αριθ. 39090/82 εγγράφου σας γνωρίζομεν επί τεθέντος ερωτήματός σας σχετικώς με προσφυγή εις Δ/ρια δια λύσιν πολιτικής διαφοράς ή δι΄ακολουθίας νομολογίας του Αρ.Πάγου.

Κων. Φαφούτης

07/1982

Περί τοπικής αρμοδιότητος συμβ/φων των συγχωνευθέντων δι΄Ν.100/69 Ειρηνοδικείων.            

Κων. Φαφούτης

06/1982

Περί μεταγραφής δηλώσεως γυναικός ή κληρονόμων της δι΄ανάληψιν προικώου ακινήτου δέον να εισπράττονται πάγια δικαιώματα και ουχί αναλογικά υπέρ των αμίσθων υποθηκοφυλάκων.

Γ. Πλαγιανάκος

05/1982

Περί παραστάσεως δικηγόρων κατά την σύνταξιν συμβολαίου ενώπιον συμβολαιογράφων των εν άρθρω 43 Ν.Δ. 3026/54 παρ. 3 κ.λ.π.

Κ. Φαφούτης

04/1982

Περί του εάν δύναται η Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών να χορηγή αντίγραφα των παρ΄αυτής επί ποινικών υποθέσεων συντασσομένων ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Κ. Φαφούτης

03/1982

Σχετικώς με την δαπάνιν αρχείων εξερχομένων εκ της υπηρεσίας συμβολαιογράφων υπό του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Σπ. Σταμούλης

02/1982

Περί του ότι εις τον όρον "δημόσιοι υπάλληλοι" δεν περιλαμβάνονται οι στρατιώται κλπ.

Σπυρ. Κανίνιας

01/1982

Περί του ότι η ημέρα Σάββατο δεν είναι αργία δια τους αμμίσθους επιμελητάς ως προς τας επιδόσεις  κ.λ.π.

Κ. Φαφούτης


1981

15/1981

Σχετικώς με την απονομή χάριτος κλπ.

Κ. Φαφούτης

14/1981

Σχετικώς με πειθαρχικά Δικ. Υπαλλήλων κλπ

Κ. Φαφούτης

13/1981

Εις απάντησιν του υπ΄αριθ. 61793/11.8.81 εγγράφου σας σχετικώς περί του ότι δικαστικοί λειτουργοί δεν δικαιούνται υποτροφιών κλπ.

Κ. Φαφούτης

12/1981

Επί του υπ΄αριθ. 43005/14.5.81 εγγράφου σας σχετικώς με την λειτουργίαν Υποθηκοφυλακείου του Κράτους κατά την επανασύστασιν Ειρηνοδικείων κλπ.

Δ. Καρύμπαλης

11/1981

Επί του υπ΄αρ. 1858/7.8.80 εγγράφου της σχετικώς με βάπτισιν και ονοματοδοσίαν ανηλίκου τέκνου.

Κων. Τζαβούλης

10/1981

Επί του υπ΄αριθ. 49723/81 εγγράφου περί του αν οφείλωνται ή ου δικαιώματα υποθηκοφύλακος δια την εγγραφήν προσθέτου υποθήκης (ήτοι πέραν της παραχωρήσεως υποθήκης επί των ναυπηγουμένων πλοίων) κλπ.

Γ. Πλαγιανάκος

09/1981

Επί υπ΄αριθμ. 739/81 εγγράφου σχετικώς με αρμοδιότητας ορκωτών εκτιμητών κλπ.

Γ. Πλαγιανάκος

08/1981

Απάντησις επί υπ΄αριθμ. 165/11/3/81 εγγράφου του σχετικά με τα καθήκοντα Προϊσταμένου εις Εφετεία κ.λ.π.

Κ. Φαφούτης

07/1981

Περί του εάν είναι μεταγραπτέα η υπ΄αριθμ. 233869/3442/78 απόφ. του Υπουργού, ως απορρίψασα αίτησιν ιδιώτου περί αναγνωρίσεως δικαιωμάτων επί δημοσίας δασικής εκτάσεως δεν υπόκειται εις μεταγραφήν.

Σπυρ. Σταμούλης

06/1981

Περί του εάν είναι υποχρεωτική η σύμπραξις δικηγόρων μεταξύ ιδιωτών και ΕΤΒΑ εις συμβόλαια επιχειρήσεων περιοχής Νομού Φλωρίνης κλπ.

Γ. Πλαγιανάκος

05/1981

Επί ερωτήματος του επί αποβιώσεως Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου δια διενέργειαν αρχαιρεσιών.

Γ. Πλαγιανάκος

04/1981

Περί του ότι η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορ. Συλλόγου άρχεται την 16η Μαρτίου του έτους των αρχαιρεσιών κλπ.

Γ. Πλαγιανάκος

03/1981

Σχετικώς με το προσωπικόν του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Αιγαίου-Δωδ/νήσου κλπ.

Δημ. Καρύμπαλης

02/1981

Περί των υφ΄όρων απολυθέντων εκ των φυλακών κλπ.

Κ. Φαφούτης

01/1981

Περί διορισμού Ιατροδικαστών ως τεχνικών συμβούλων υπό ιδιωτών κλπ.

Κ. Φαφούτης


1980

16/1980

Σχετικώς με άσκησιν εφέσεως υπό Αντ/λέως Πρωτοδικών άνευ εγκρίσεως του Προϊσταμένου του Εισαγγελέως Πρωτοδικών κ.λ.π.

Κ. Φαφούτης

15/1980

Σχετικώς με την κατ΄οίκον έρευνα εις ποίας περιπτώσεις γίνεται και εάν δικαιούται διάδικος να λάβη αντίγραφον της εκθέσεως κατ΄οίκον ερεύνης.

Αλεξ. Φλώρος

14/1980

Σχετικώς με τους διενεργούντας μη επιτρεπομένας μεταφοράς δια τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως κ.λ.π.

Κ. Σταμάτης

13/1980

Σχετικώς με το αρχείον αποχωρούντος Συμβολαιογράφου κ.λ.π.

Κ. Σταμάτης

12/1980

Περί του ότι προκειμένου περί αναστολής εκτελέσεως της, δι΄αναιρέσεως προσβληθείσης, αποφάσεως στρατιωτικού δικαστηρίου, εφαρμοστέαι είναι αι διατάξεις του άρθρου 407 του Σ.Π.Κ. και ουχί η παρ. 2 του άρθρου 471 Κ.Π.Δ. κ.λ.π.

Δημ. Καρύμπαλης

11/1980

Σχετικώς με την προφορικήν δήλωσιν διορισμού συνηγόρου ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εάν υπόκειται εις 20δραχμον χαρτόσημον κ.λ.π.

Δημ. Καρύμπαλης

10/1980

Περί περιφερείας Σταμάτας κ.λ.π

Αλεξ. Φλώρος

09/1980

Περί κτηματολογίου Ρόδου κ.λ.π.

Κ. Φαφούτης

08/1980

Γνωμοδότηση επί του υπ΄αριθ. ΕΠ 664/21-6-1980 ερωτήματος του κ. Υπουργού της Δ/νης και κατόπιν του από 20-6-80 εγγράφου του κ. Προέδρου της Βουλής προς τον κ. Υπουργό της Δ/νης.

Κ. Τζαβούλης

07/1980

Επί υπ΄αριθμ. 54/80 ερωτήματός του αναφερόμεθα εις την υπ΄αριθμ. 30/6-10-59 γνωμοδότησίν μας κ.λ.π.

Γ. Πλαγιανάκος

06/1980

Περί του ότι αγροτική έκτασις επί της οποίας έχει αρμοδιότητα η Αγροφυλακή θεωρείται κατά την έννοιαν του Ν. 3030/54 πάσα έκτασις γης, πλην της δασικής, κειμένη εκτός σχεδίο πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων κ.λ.π.

Αλεξ. Γ. Φλώρος

05/1980

Σχετικώς με τους υπερβάντας το 33ον έτος της ηλικίας των ασκουμένους δικηγόρους κλπ.

Κ. Τζαβούλης

04/1980

Περί του ότι οι διάδικοι υποχρεούνται να προκαταβάλουν εις το Ταμείον του Δικηγορικού Συλλόγου το κατά νόμον και περίπτωσιν αμοιβής του δικηγόρου κλπ.

Δημ. Καρύμπαλης

Σελίδες