Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1987

01/1987

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο αριθ. 36/31-12-86 έγγραφό σας περί συμμετοχής Συμβολαιογράφου στα πειθαρχικά Συμβούλια κατά την διάσκεψη, γνωρίζουμε ότι η άποψή σας αυτή δεν είναι ορθή

Σπ. Κανίνιας


1986

24/1986

Σχετικά με το 7804/14-11-86 έγγραφό σας με το οποίο διατυπώνετε δύο νέα ερωτήματα και ζητείτε με γνωμοδότησή μας να καθοριστεί: α) ποιος από τους αιτούντες που αναφέρονται στο έγγραφο πρέπει να προηγηθεί και να λάβει την άδεια για την ανεύρεση και την συνέλεξη αεροσκάφους που κατά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο  φέρεται ότι κατέπεσε και βυθίστηκε στον Ευβοϊκό κόλπο ενώ μετέφερε "κιβώτια με λίρες Αγγλίας" και β) από ποια Υπουργεία θα υπογραφούν κατά το Νόμο οι σχετικές άδειες...φρονούμε ότι δεν γεννάται ζήτημα συναρμοδιότητος των Υπουργείων που αναφέρονται

Σπ. Σταμούλης

23/1986

Σχετικά με το υπ' αριθ. 40579/22-7-86 έγγραφό σας με το οποίο ζητείται η γνώμη μας επί του ερωτήματός σας σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις

Δημ. Ευθυμιάδης

22/1986

Απαντώντας στο έγγραφό σας με αριθμό πρωτ. 116007/25-11-86 σας γνωρίζουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, ο διορισμός, ως αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, των εισαγγελικών παρέδρων που αφορά το έγγραφό σας, αφού δεν πραγματοποιήθηκε υπό την ισχύ του Ν.Δ. 962/71 από έλλειψη αντίστοιχων κενών θέσεων, θα γίνει πλέον βάσει των οικείων διατάξεων του Ν. 1578/85 και ειδικότερα εκείνων του άρθρου 105 του κώδικα αυτού, που απαιτεί την συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και απόφανση για την καταλληλότητα των παρέδρων του οριζομένου σ' αυτό Συμβουλίου Εφετών (και όχι Ολομελείας)

Π. Κωνσταντινόπουλος

21/1986

Σχετικά με το υπ' αριθμ. 1571/7-7-86 έγγραφό σας με το οποίο ζητείται η γνώμη μας επί του ερωτήματός σας αν στην περίπτωση που ο φαρμακοποιός αρνηθεί την χορήγηση φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις, ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σε ημέρες και ώρες αργίας των ιατρείων, Κρατικών ή Ασφαλιστικών Οργανισμών, έχει ποινική ευθύνη ή όχι, αν από την άρνηση αυτή επιδεινωθεί η υγεία του ασθενούς πελάτου και σε καταφατική περίπτωση τι πρέπει να πράξει ο φαρμακοποιός για να μην ευρεθεί κατηγορούμενος παρατηρούμε τα εξής....

Π. Ταρασουλέας

20/1986

Σχετικά με το 107785/3-11-86 έγγραφό σας με το οποίο ζητείται η γνώμη μας επί του ερωτήματος που μας τίθεται, αν δηλαδή θα εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη του άρθρου 27§1 εδ. β΄ του ΚΠΔ ενόψει της ένταξης των Ειρηνοδικών σε Πρωτοδίκες με το άρθρο 120 του Ν. 1578/85...

Σπ. Αλεξόπουλος

19/1986

Σχετικά με το 5184/23-7-86 έγγραφό σας με το οποίο ζητείται να γνωμοδοτήσουμε εάν η κατάσχεση πλοίου παρεμποδίζει την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων των λιμενικών αρχών

Δημ. Ευθυμιάδης

18/1986

Σχετικά με το 5797/22-8-86 έγγραφο με το οποίο ζητείται να γνωμοδοτήσουμε αν υπάρχει και ποια είναι η αρμόδια δημόσια αρχή, να χορηγήσει άδεια για έρευνα, εντοπισμό και ανέλκυση ενός αεροσκάφους που κατά το Β΄ Παγκόσμιο  πόλεμο φέρεται ότι μετέφερε "θησαυρό" και κατέπεσε και βυθίστηκε στον Ευβοϊκό κόλπο, η γνώμη μου είναι ότι είναι η οικεία Λιμενική Αρχή

Σπ. Σταμούλης

 

17/1986

Σχετικά με το 82859/11-8-86 έγγραφό σας με το αν είναι επιτρεπτή κατά νόμον η θέση υποψηφιότητος και η εκλογή Συμβολαιογράφων ως Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων Συμβουλίου, η γνώμη μας είναι ότι δεν είναι επιτρεπτή

Ηλίας Καζαντζής

16/1986

Σχετικά με το ερώτημα στο από 26-5-86 έγγραφό σας "αν είναι δυνατόν ορισμένες συνεδριάσεις του Συλλόγου σας να γίνονται στο Ηράκλειο ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας"

Π. Ταρασουλέας

15/1986

Σε απάντηση του 53360/11-6-86 εγγράφου σας με το οποίο ζητείται η γνώμη μας σχετικώς με το ερώτημα εάν σε ομάδα κρατουμένων "επί λόγω τιμής" επιτρέπεται κατάταξη ανηλίκου ο οποίος έχει καταδικασθεί σε ποινικό σωφρονισμό

Σπ. Κανίνιας

14/1986

Σχετικά με το 11081/25/85 έγγραφό σας που διατυπώνεται το ερώτημα αν υπάρχει διάταξη νόμου, κατά την οποία για την εκ μέρους των ανδρών του Λιμενικού Σώματος υποβολή εγκλήσεως για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε βάρος τους (είτε κατά την εκτέλεση της υπηεσίας τους, είτε και εκτός αυτής) να απαιτείται προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας...

Γ. Πλαγιανάκος

13/1986

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 37403/1986 εγγράφου σας που μας διαβιβάζεται το 1121/86 έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών - Αιγαίου-Δωδεκανήσου, με το οποίο τίθεται το ερώτημα εάν το Υποθηκοφυλακείο είναι δημόσια αρχή...

Σπ. Σταμούλης

12/1986

Σχετικά με το 19.000/1986 έγγραφό σας που διατυπώνεται το ερώτημα αν κατά το Ελληνικό Δίκαιο είναι έγκυρες ή όχι οι εμπράγματες συμβάσεις για μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα οι οποίες καταρτίζονται εγγράφως από ομογενείς στις ΗΠΑ και επικυρώνονται από τον εκεί δημόσιο συμβολαιογράφο

Γ. Πλαγιανάκος

11/1986

Σχετικά με το 26348/16-4-86 ερώτημά σας δια του οποίου ζητείτε να έχετε την γνώμη μας επί των ερωτημάτων που τίθενται προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος παρά του Γεν. Προξενείου της Ελλάδος εις Άγιον Παύλον Βραζιλίας δια του υπ' αριθ. Φ. 600/1/ΑΣ.8/23-1-86 εγγράφου του, δια λογαριασμόν του Δικαστηρίου της πόλεως SAΝ PAOLO Βραζιλίας και δη του ποίον ήταν το νομικό πλαίσιο (δίκαιο) που ίσχυε στην Ελλάδα την 1-11-42 σχετικώς προν τον γάμον και ποίοι κατά τον ισχύοντα νόμον ήσαν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αποβιώσαντος άνευ τέκνων 

Ηλ. Καζαντζής

10/1986

Σχετικά με το 19/13-3-86 έγγραφό σας επί ανακύψαντος θέματος σε σχέση με το ένσημο του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων με αφορμή της αριθ. 1/86 Γνωμοδοτήσεώς μας

Σπ. Αλεξόπουλος

09/1986

Σχετικά με τα ερωτήματα που διατυπώνονται στο 163/16-12-85 έγγραφό σας σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 2148/52 περί τροποποιήσεως του Νόμου 3250/1924 περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων

Δημ. Ευθυμιάδης

08/1986

Επί του ερωτήματος του σχετικού με τις διατάξεις των άρθρων 281 ΚΠΔ και 28 Σωφρ. Κωδ. που διατυπώνεται στο 333/11-2-86 έγγραφο του Δ/ντή της Δ.Φ. Κορίνθου

Σπ. Αλεξόπουλος

07/1986

Σχετικά με το 97088/85 έγγραφό σας που ζητείται γνωμοδότηση για το ζήτημα που θέτει ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Αθηνών - Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου με τις 1995/85 και 410/86 αναφορές

Σπ. Σταμούλης

06/1986

Σχετικά με το ερώτημα που διαλαμβένεται στο 962/86 έγγραφό σας: αν δηλαδή η Α.Τ.Ε. εμπίπτει ή όχι στη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 325/76 αναφορικά με την πληρωμή δικαιωμάτων στους άμισθους υποθηκοφύλακες

Κων. Σταμάτης

05/1986

Αναφορικά με το θέμα της παρουσίας εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις για το οποίο το 26255/86 έγγραφό σας και το 3017/1/4β/1986 έγγραφο Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως...

Κων. Σταμάτης 

04/1986

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται με το 119658/20-12-85 έγγραφό σας αναφορικά με την αναγνώριση εξωγάμων τέκνων από μητέρα γερμανικής ιθαγενείας και πατέρα ελληνικής ιθαγενείας...

Δημ. Ευθυμιάδης

03/1986

Σχετικά με το 110887/85 έγγραφό σας που μας διαβιβάζετε αναφορά της δικηγόρου Άννας Βαβούρη για το αν επιτρέπεται ή όχι να λάβει γνώση του βιβλίου μηνύσεων της Εισαγγελίας Κω οι απόψεις μας είναι οι ακόλουθες...

Κων. Σταμάτης

02/1986

Αναφορικά με το ερώτημα που διαλαμβάνεται στο υπ' αριθ. 8158/85 έγγραφό σας, γνωρίζομε ότι το άρθρο 4 του Β.Δ. της 15 (27)/18-12-1836 εξακολουθεί να ισχύει και επομένως με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που τάσσει η διάταξη αυτή, τις άδειες οπλοκατοχής και οπλοφορίας στους πλοιάρχους των εμπορικών πλοίων χορηγεί η αρμόδια λιμενική αρχή

Σπ. Σταμούλης

01/1986

Σε σχέση με το ερώτημα που αναφέρεται στο αριθ. 429/6-11-85 έγγραφό του, η προείσπραξη των δικηγορικών αμοιβών θα πρέπει να γίνεται με γράμματια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος που ενεργεί τις διαδικαστικές πράξεις, έστω και αν αυτές οι πράξεις ενεργούνται σε δικαστήρια εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου στην έδρα του οποίου εδρεύει ο παραπάνω Δικηγορικός Σύλλογος 

Σπ. Αλεξόπουλος


1985

14/1985

Αναφορικά με το ερώτημα που διαλαμβάνεται στο υπ' αριθ. 124.364 1985 έγγραφό σας δηλαδή εάν δικαιούνται μισθολογικής προαγωγής αρεοπαγίτες που έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά στο βαθμό αυτό, αλλά για παράπτωμα που ανάγεται στον προηγούμενο βαθμό του Προέδρου Εφετών η γνώμη μας είναι η επομένη κλπ

Κ. Σταμάτης

13/1985

Σχετικά με τη διοργάνωση από τις στήλες εφημερίδος του παιχνιδιού BINGO  γνωρίζει σχετικώς κλπ

Κων. Σταμάτης

12/1985

Σε σχέση με το ερώτημα που αναφέρεται στο αριθ. 3601/85 έγγραφό της αν το άρθρο 19§1 Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 ν. 814/78 εφαρμόζεται και στις νόμιμες υποθήκες της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος που εγγράφονται σ' αλιευτικά πλοία των οφειλετών της...

Κων. Σταμάτης

11/1985

Αν μονιμοποιείται δόκιμος Ειρηνοδίκης μετά από ένα χρόνο δοκιμαστικής υπηρεσίας όταν στην Ολομέλεια του οικείου Πρωτοδικείου υπάρχει διαφωνία

Σπ. Κανίνιας

10/1985

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 45608/85 εγγράφου, που ζητείται να καθοριστεί η βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων των συμβ/φων, υποθ/κων και Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων μεταβάσεως των ακινήτων

Σπ. Σταμούλης

09/1985

Στο ερώτημα του υπ' αριθ. 1141/85 εγγράφου, αν δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει σχέση ανωτέρου προς κατώτερου μεταξύ αστυνομικών και στρατιωτικών η γνώμη μας είναι η παρακάτω

Κων. Σταμάτης

08/1985

Σχετικά με 39667/26-4-85  και 62389/20-6-85 εγγράφου του, επί αναφορών δικηγόρου Εμμ. Νικολαΐδη, γνωρίζομεν ότι δεν συγχωρείτε γνωμοδότησις χωρίς κίνδυνο αναμίξεως...ή επηρεασμού της κρίσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου επι θέματος "παρανόμου ερμηνείας και τακτικής Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου ν' ακυρώνει ή να τροποποιεί προγενέστερες κτηματολογικές βεβαιώσεις" ως αναφέρεται υπό αναφέροντος

Σπ. Σταμούλης

07/1985

Αν μετά την αμετάκλητη περί διαζυγίου απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, απαιτείται για την πνευματική λύση του κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ιερολογηθέντος γάμου να καταστεί αμετάκλητη η κατ' άρθρ. 905§4 Κ.Πολ.Δ. απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

06/1985

Αν είναι ανυπόστατος ή απλως άκυρος ο γάμος μεταξύ Ελληνίδας Χριστιανής ορθοδόξου με Αιγύπτιο μουσουλμάνο κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

05/1985

Επί 40682/25-4-85 εγγράφου, γνωρίζομεν σχετικώς με θέμα αδείας λόγω κυήσεως, λοχείας ή αναρρωτικής αδείας δοκίμων Ειρηνοδικών...

Κων. Φαφούτης

04/1985

Αναφορικά με ερώτημα που περιέχεται στο  υπ' αρ. 10157/85 έγγραφό της (αν δηλαδή η διάταξη του άρθρου 41§1,γ του ν. 820/78 καλύπτει και όλες τις νόμιμες υποθήκες της Αγροτικής Τράπεζας, που εγγράφονται στα ακίνητα των οφειλετών της για την ασφάλεια της από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεων της κατ' αυτών γνωρίζομεν σχετικώς... 

Κων. Σταμάτης

03/1985

Σχετικά με το θέμα που διατυπώνεται με το υπ' αριθ. 38/7-3-85 έγγραφό σας "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου" κλπ δύναται να λάβει μία εκ των ακολούθων μορφών ...

Π. Ταρασουλέας

02/1985

Σχετικά με θέμα που διατυπώνεται με το υπ' αριθμ. 320/84 έγγραφό του, γνωρίζομε ότι στη σχετική κατάσταση δικηγόρων του Συλλόγου του...κατ' εφαρμογή του άρθρου 61§6 εδ. ε  Π.Δ. 164/84...θα πρέπει να περιληφθούν σε χωριστή και ιδιαίτερη κατάσταση και οι δικηγόροι που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους...

Γ. Πλαγιανάκος

01/1985

Εις απάντησιν του υπ' αριθ. 12410/85 εγγράφου σχετικώς με το αν διατηρούνται ή καταργούνται τα δικαιώματα του Δημοσίου που απορρέουν από το άρθρο 14 του Ν. 325/76...γνωρίζομεν ότι.... δεν θίγονται από το άρθρο 27§3 εδ. γ΄ του ΑΝ 1846/51 όπως συμπληρώθηκε με άρθρ. 18 του Ν. 1469/84

Σπυρ. Σταμούλης


1984

13/1984

Σχετικώς με συλλήψεις αλλοδαπού εις εκτέλεσιν απελάσεώς του, διαταχθείσης υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως είναι υποχρεωτική η σύνταξις σχετικής εκθέσεως κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

12/1984

Στο ερώτημα που μας θέσατε με το υπ' αριθ. 47704/1984 έγγραφό σας, σχετικά με επιστροφή παραβόλου συμμετασχόντος πολιτικού κόμματος κατά τας Ευρωεκλογάς της 17ης Ιουνίου 1984 γνωρίζομεν υμίν...

Δημ. Ευθυμιάδης

11/1984

Επί υπ' αριθ. 252/84 εγγράφου του, γνωμοδοτούμεν επί θέματος παραβιάσεως ιατρικού απορρήτου

Κων. Φαφούτης

10/1984

Εις απάντησιν των δια του υπ' αρ. 83192 ε.ε. υμετέρου εγγράφου τεθέντων ημών ερωτημάτων επί σχετικών εγγράφων του Υπ. Δημοσίας Τάξεως και Αρχηγού  Χωρ/κής γνωρίζομεν σχετικώς με αμέλεια που προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη...

Κων. Φαφούτης

09/1984

Σχετικώς με σύνταξιν ατομικών εκθέσεων των υπαλλήλων των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων κλπ

Κ. Φαφούτης

08/1984

Επαναφέρομε το υπ' αριθ. 102442/16-11-83 έγγραφόν σας μετά των σχετικών και γνωρίζομεν σχετικώς περί του εάν είναι επιτρεπτή η καταχώρισις στα βιβλία μεταγγραφών μονομελούς με συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

07/1984

 Επί 2907/21-3-84 εγγράφου γνωρίζομεν σχετικώς με υιοθεσίαν μέχρι 18 ετών ανηλίκου και του απορρήτου αυτής...

Κων. Φαφούτης

 

06/1984

Επί της από 12/5/84 αιτήσεως υποβαλλομένης υπό του ΟΕΕ και υπογραφομένης παρ' υμών ως πληρεξουσίου δικηγόρου γνωρίζομεν ότι η ειρημένη αίτηση δεν υπογράφεται υπό νομίμου εκπροσώπου του άνω Οργανισμού δι' ο δεν δύναται να θεωρηθεί ότι υποβάλλεται παρά τούτου κλπ

Αν. Βερνάρδος

05/1984

Σχετικά με το υπ' αριθ. 27/84 έγγραφο σας αναφέρουμε τα εξής: Με τις διατάξεις των άρθρων 1-22 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954 ρυθμίζεται ο διορισμός των δικηγόρων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τον διορισμό δικηγόρων έχουν οι πτυχιούχοι νομικού τμήματος ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς πανεπιστημίου, που έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση δέκα οκτώ μηνών σε ορισμένο δικηγόρο και ηλικία όχι μεγαλύτερη των 35 ετών συμπληρωμένων κλπ 

Δ. Ευθυμιάδης

04/1984

Σχετικά με το εάν οι διάδικοι οι απασχολούντες δικηγόρον επί παγία αντιμισθία και μη υποχρεούμενοι εις προκαταβολή δικηγορικής αμοιβής κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 950/1979 και 161 Ν.Δ. 3026/1954 ως ετροποποιήθη  με το άρθρον 25 του Ν. 723/77, απαλλάσσονται ωσαύτως και της υποχρεώσεως προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής δια την σύνταξιν και προσυπογραφήν συμβολαίων και αν δικαιούται το Ταμείον Συνεργασίας  Δικ. Συλλόγου Σύρου να λαμβάνει μέρισμα από τοιαύτα συμβόλαια

Δ. Ευθυμιάδης

03/1984

Σχετικά με υπ' αριθ. 11/261-84 έγγραφο, γνωρίζομεν επί ζητημάτων που ανακύψανε από τις εκλογές της 10-10-83 (ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της επικείμενης επαναληπτικής εκλογής ή η αποτροπή νέων ακυροτήτων

Σπ. Σταμούλης

Σελίδες