Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


2004

04/2004

Σχετικά με την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως ακινήτων (LEASING)

Π.Βέρροιος

03/2004

 Σχετικά με το ποιος έχει την αρμοδιότητα για ενέργεια προανάκρισης σε περίπτωση απόδρασης ή ελευθέρωσης κρατουμένου από χώρους καταστημάτων κράτησης, καθώς και σε περίπτωση διάπραξης αδικημάτων εντός των χώρων των καταστημάτων αυτών.

Αθανάσιος Ανδρεουλάκος

(σχετική η υπ΄αριθμ. 6/1-6-98 γνωμοδότησή μας)

 

02/2004

Σχετικά με το για να θεωρηθούν οικοδομήσιμα τα γήπεδα με εμβαδόν 2.000 τ.μ. θα πρέπει πριν από την έκδοση της αδείας οι ιδιοκτήτες των γηπέδων να παραχωρήσουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα δωρεάν και με συμβολαιογραφική πράξη έκταση ίση με το 10% τουλάχιστον της επιφανείας του γηπέδου

Απόστολος Οικονόμου

01/2004

Σχετικά με το αν μπορούν να καταστραφούν ως άχρηστο αρχειακό υλικό οι διαταγές πληρωμής και οι καταφατικές δηλώσεις τρίτου και αν ναι, μέχρι ποίου χρονικού διαστήματος προ της πολτοποιήσεως

Απόστολος Οικονόμου


2003

9/2003

Σχετικά με το εάν οι Ιατροδικαστές μόνιμοι στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας δικαιούνται εκτός από το μισθό τους και την αμοιβή που προβλέπεται στον Κ.Π.Δ. για τους πραγματογνώμονες, για κάθε ιατροδικαστική πράξη που ενεργείται απ΄αυτούς, ύστερα από παραγγελία δικαστηρίου, εισαγγελέα, ανακριτή, ανακριτικών υπαλλήλων.

Χρ.Σιδέρης

8/2003

Σχετικά με το εάν οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 36/94 και των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 180/79 όπως οι παράγραφοι αυτές αντικαταστάθηκαν από τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του αρθρ. 3 Π.Δ/τος 36/94, μετά την έκδοση του Ν. 2452/96 τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος ή πλημ/τος.

Ε.Βορτσέλας

7/2003

Σχετικά με την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 9 της με αρ. Α/Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και σε καταστήματα πώλησης ψιλικών κλπ πωλούν και τυποποιημένα προϊόντα

Ε.Βορτσέλας

6/2003

Σχετικά με την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων που στα έργα της δεν περιλαμβάνεται ο καταλογισμός ευθυνών στους υπαιτίους των συμβάντων.

Γ.Ζορμπάς

5/2003

Σχετικά με το αν η ιδιότητα του οικοπεδούχου είναι δυνατόν να χαρακτηρίσει την πώληση της οριζόντιας ιδιοκτησίας από τον εργολάβο στον τρίτο αγοραστή ως «κρατικό» συμβόλαιο ή θα αποβλέψουμε για τον χαρακτηρισμό αυτόν στο πρόσωπο του αγοραστή ή του εργολάβου.

Γ.Ζορμπάς

4/2003

Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης φαρμακοποιού που διατηρεί φαρμακείο και φαρμακαποθήκη φια κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδ,. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 1963/91, αν διαταχθεί η αναστολή εκτελέσεως τα ποινής, δεν αναστέλλεται και η επιβολή του προβλεπομένου από την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 Ν. 1963/91 διοικητικού μέτρου της ανακλήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου και της φαρμακαποθήκης του καταδικασθέντος, ο δε αρμόδιος νομάρχης υποχρεούται να ανακαλέσεις με απόφαση τις εν λόγω άδειες.

 

3/2003

Αν τα δικαιώματα του Συμβολαιογράφου σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών δι΄απορροφήσεως είναι αναλογικά ή πάγια

Δ.Τσίμας

2/2003

Πρόσβαση στα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται σε δημόσιες υπηρεσίες (άρθρο 5 παρ. 2 ν.2690/99)-Δεν απαιτείται ειδικό έννομο συμφέρον

Δ.Τσίμας

1/2003

Αν ο χώρος λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνίου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου καλύπτεται από το Πανεπιστημιακό Ασυλο.

Ευάγγελος Κρουσταλάκης


2002

11/2002

΄Εννοια της «έδρας» συμβολαιογράφου από απόψεως λειτουργίας του γραφείου του συμβολαιογράφου και ασκήσεως των καθηκόντων αυτού

Δ.Τσίμας

10/2002

Αναστολή δικονομικών προθεσμιών που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση κατά τον μήνα Αύγουστο

Ε.Βορτσέλας

09/2002

Χορήγηση γονικής άδειας ανατροφής και τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς

Ευάγγελος Κρουσταλάκης

08/2002

Αντικατάσταση εισαγγελικών λειτουργών, μελών συμβουλίων και επιτροπών

Γρηγ.Κανιαδάκης

07/2002

Σχετικά με τους όρους δομήσεως οικοπέδων ευρισκομένων εντός οικισμών προϋφισταμένων της 16-8-1923

Βασ.Παπαδάκης

06/2002

Σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων σε υποθέσεις πολυτέκνων οικογενειών (αν ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων ή του Νόμου περί πολυτέκνων –αρθρ. 7 Ν.1910/44)

Γεώργιος Ζορμπάς

05/2002

Σχετικά με το αν επιτρέπεται η χωρίς αμοιβή συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Δ.Κατσιρέας

04/2002

Διοικητική απέλαση υπό όρους απολυθέντος από τις φυλακές αλλοδαπού

Ανδρέας Φάκος

03/2002

Στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι Πρόεδροι Πρωτ/κών δεν προΐστανται τμημάτων αλλά εκτελούν έργα πρωτοδίκη, μπορούν να είναι υποψήφιοι για θέσεις Μέλους και όχι Προέδρου Συμβουλίου Διοίκησης

Δ.Κατσιρέας

02/2002

Οι αποσπασμένοι δικαστικοί λειτουργοί δεν είναι εκλόγιμοι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την ανάδειξη Προέδρου του Συμβουλίου

Δ.Κατσιρέας

01/2002

Σχετικά με την μετατροπή σε ΕΥΡΩ ποινών που έχουν επιβληθεί μέχρι την 31-12-2001 αλλά εκτίονται μετέπειτα

Ι.Γαβρίλης


2001

10/2001

Κατόπιν διενεργούμενων προανακρίσεων με παραγγελία διενέργειας πραγματογνωμοσύνης δεν δύναται το Γενικό Χημείο του Κράτους να αρνείται να δεχθεί δια των υπηρεσιών δείγματα βιολογικών προϊόντων (χρησιμοποιημένες σύριγγες κλπ) που στέλνονται από τις αστυνομικές αρχές επικαλούμενο αδυναμία προφύλαξης των υπαλλήλων από ενδεχόμενο κίνδυνο μεταδόσεως του ιού του AIDS σ΄αυτούς

Α.Ανδρεουλάκος

09/2001

Μετά τον έλεγχο από αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την εγκατάσταση και λειτουργία τυχερών παιγνίων σε παιγνιομηχάνημα προβούν στη σφράγιση του παιγνιομηχανήματος αν δύναται να εφαρμοστεί η διάταξη του αρθρ. 178 Π.Κ. που τιμωρεί το αξιόποινο αδίκημα της παραβιάσεως σφραγίδων, αν κατά την σφράγιση είναι δυνατή η κατάσχεση και αφαίρεση ηλεκτρονικής πλακέτας του παιγνιομηχανήματος και αν ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει επιφύλαξη ως προς τον χαρακτηρισμό του παιγνίου ως τυχερού κλπ

Α.Ανδρεουλάκος

08/2001

Σχετικά με άτομα ιδιάζουσας δωσιδικίας, σύλληψη αυτών για αυτόφωρο πλημμέλημα

Δ.Κατσιρέας

07/2001

Σχετικά με εκτέλεση αποφάσεων δικαστικής απέλασης εξακολουθεί να ισχύει και μετά την σε εκτέλεση αυτής απέλαση του αλλοδαπού. Αν δε ο απελαθείς αλλοδαπός επανέλθει στη χώρα παρανόμως απελαύνεται και πάλι σε εκτέλεση της ίδιας δικαστικής αποφάσεως

Α.Ανδρεουλάκος

06/2001

Σχετικά με την αγροτική ασφάλεια και η προανάκριση στα αγροτικά αδικήματα ανήκει στην Αγροφυλακή, ο δε Αγρονόμος ασκεί την ποινική δίωξη. Τον Αγρονόμο ως δημόσιο κατήγορο μπορεί να αναπληρώσει ο επί των κοινών πταισμάτων αρμόδιος δημόσιος κατήγορος με παραγγελία του Εισαγγελέα Πλημ/κών.

Α.Βασιλόπουλος

05/2001

Σχετικά με την αναδρομική ισχύ του νόμου και ειδικότερα του νέου νόμου περί χορηγήσεως αδειών και «υπό όρους απόλυσης» κρατουμένων θα τύχουν εφαρμογής για όσους κρατουμένους ευρίσκοντο ήδη στην φυλακή μέχρι την δημοσίευση του Νόμου ή μόνο για όσους καταδικάστηκαν για συγκεκριμένα αδικήματα από 12-1-01 και μετά.

Δ.Κατσιρέας

04/2001

Σχετικά με τον «Κώδικα Συμβολαιογράφων» ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται.

Α.Βασιλόπουλος

03/2001

Σε περιπτώσεις μικρής έκτασης ζημιών από πυρκαϊά, αν είναι επιτρεπτή η αποφυγή σχηματισμού ποινικών δικογραφιών ώστε να μην επαυξάνεται ο φόρτος απασχόλησης των προανακριτικών υπαλλήλων.

Δ.Δωρής

02/2001

Σχετικά με την έναρξη ισχύος υποδικίας αξιωματικών Λ.Σ.

Χρ. Αναστασόπουλος

01/2001

Σχετικά με το εάν ο εν ενεργεία συμβολαιογράφος δύναται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων συμβ/φων χωρίς να παραιτηθεί.

Αν.Καπόλλας


2000

11/2000

Δια την κατάρτιση συμβάσεως μεταβιβάσεως της κυριότητας ακινήτου ή συστάσεως ετέρων επί τούτου εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας τούτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών

Β. Ξενικάκης

10/2000

Ελεγχος εσωτερικού αστυνομικών κρατητηρίων με κύκλωμα εικονοληψίας

Δ.Σιδέρης

09/2000

Αρση συνεπειών απαλλακτικών αποφάσεων

Χάρη παρεπόμενης ποινής δήμευσης

Α. Βασιλόπουλος

08/2000

Αφαίρεση αδείας οδηγήσεως η οποία χορηγείται κατά το κοινοτικό υπόδειγμα

Βασ.Ξενικάκης

07/2000

Ισόβια απέλαση από την ελληνική επικράτεια υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Α.Bασιλόπουλος

06/2000

Απέλαση αλλοδαπού δυνάμει δικαστικής αποφάσεως

05/2000

Σχετικά με το αν, η οικογένεια του συμβολαιογράφου ο οποίος απεβίωσε συνεπεία τρομοκρατικής ενέργειας, δικαιούται να λαμβάνει συμμετοχή στην διανομή των δικαιωμάτων από «κρατικά» συμβόλαια επισυμβάντος του θανάτου προ 12ετίας και πλέον.

Στ.Γυπαράκης

04/2000

Σχετικά με την σειρά διορισμού των επιτυγχανόντων εκάστοτε υποψηφίων συμβ/φων, ήτοι περί του αν οι πρώτοι εξ αυτών καταλαμβάνουν θέσεις υφιστάμενες παλαιότερον και κενωθείσες και οι επόμενοι επιτυγχάνοντες θέσεις νεοδημιουργηθείσες.

Δημ.Σιδέρης

03/2000

Σχετικά με την αρμοδιότητα ελέγχου προσώπων και οχημάτων στα θεσμοθετημένα συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου, μεταξύ αστυνομικών και τελωνειακών αρχών.

Στ.Γυπαράκης

02/2000

Σχετικά με το πρόβλημα που ανέκυψε όταν ο Προϊστάμενος του Υποθ/κείου Αθηνών δεν καταχώρησε στα μεν βιβλία υποθηκών τις εισαχθείσες αιτήσεις για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως, στα δε βιβλία κατασχέσεων τις εισαχθείσες αιτήσεις για εγγραφή κατασχέσεως για το χρονικό διάστημα από το έτος 1998 μέχρι 10-3-1999.

Στ.Κουτελιδάκης

01/2000

Σχετικά με υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, σύμφωνα με το Ν. 2308/1995

Βασ.Ξενικάκης


1999

18/1999

Σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιότητας του κόμματος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ –Ε.Π.Ο.ΔΗ» για το Ευρωκοινοβούλιο του Αστυφύλακα Κυριακούλη Μάζη και Αρχιφύλακα Γεωργίου Αυγερόπουλου.

Α.Ανδρεουλάκος

17/1999

Σχετικά με τους θορύβους που προέρχονται από τα κέντρα διασκέδασης, αλλά και από άλλα καταστήματα που παρέχουν μουσική για την διατάραξη ησυχίας κλπ.

Β. Παπαδάκης

16/1999

Σχετικά με την εγγραφή στο ποινικό μητρώο Έλληνος, στοιχείων απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Π. Ζαβολέας

15/1999

Σχετικά με την 9μηνη άδεια μητέρων δικαστικών λειτουργών.

Παν. Δημόπουλος

14/1999

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι δικαστικοί λειτουργοί τόσο αυτοί που υπηρετούν με μετάθεση όσο και οι αποσπασμένοι. Επίσης και οι προαχθέντες των οποίων δεν έχει επιδοθεί το σχετικό έγγραφο με την υπηρεσιακή μεταβολή για την εκλογή δ/ντος στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας

Δ. Δωρής

Σελίδες