Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


2007

17/2007

Υπολογισμός συντελεστών βάσει των οποίων χορηγούνται τα ευεργετήματα της υφ΄όρον απόλυσης και αδείας στις περιπτώσεις συγχωνευτικών αποφάσεων όπου η ποινή βάση επιβάλλεται για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, μια δε από τις συγχωνευθείσες αφορά αδίκημα ναρκωτικών που τελέστηκε μετά την 12-9-01

Ν.Μαύρος

16/2007

Παροχή πληροφοριών για σχέση Εισαγγελίας και Αστυνομίας.

                                 Φ. Μακρής

15/2007

Η γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αναγνωρισθέντων πτωμάτων των ανθρώπων που κάηκαν από πυρκαϊές εκ μέρους των ιατροδικαστών επιτρέπεται να γίνει από αυτούς μόνο με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αίρουν το ιατρικό ή το ανακριτικό απόρρητο.

Φ.Μακρής

14/2007

Εξασφάλιση αποδεικτικών μέσων που αφορούν βιαιοπραγούντες κατά τις συναθροίσεις (αν είναι επιτρεπτή η χρήση βιντεοσκοπήσεως από κάμερες κλπ ως αποδεικτικών μέσων των εγκλημάτων).

Γεώργιος Σανιδάς

13/2007

Δικαιούται η ΔΕΗ να ζητά από τις υπηρεσίες που τηρούν ποινικά μητρώα, να της χορηγούν αντίγραφα ποινικών μητρώων δικαστικής χρήσεως ως αναγκαία δικαιολογητικά για την πρόσληψη του προσωπικού της.

Φ. Μακρής

12/2007

Προεργασία και εποπτεία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών και εκτέλεση παραγγελίας του από τις αστυνομικές αρχές για την μεταφορά ασθενών που πάσχουν από ψυχική διαταραχή σε μονάδες ψυχικής υγείας για εξέταση ή ακούσια νοσηλεία.

Αθ. Κονταξής

11/2007

Επιστρέφουμε το ερώτημα σχετικά με την τύχη των απασχολουμένων στο Δήμο Ρίου 15 συμβασιούχων, διότι δεν δύναται να εκφέρει γνώμη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διότι όταν ζητείται γνωμοδότηση από τον Εισαγγελέα Εφετών δεν δύναται να διαβιβάσει το ερώτημα στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.

Ανδρ. Ζύγουρας

10/2007

Ο Εισαγγελέας ασκεί εποπτεία επί των αστυνομικών αρχών, δίνει παραγγελία και οδηγίες και συστάσεις, δεν καθίσταται όμως διοικητικός προϊστάμενος αυτών.

Αθ. Κανελλόπουλος

09/2007

Ο συμβολαιογράφος δύναται να μεταφέρει στη νέα του έδρα τα αρχεία τα οποία κατείχε μόνο αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετούσε. Αν αυτή δεν καταργείται, ο μετατιθέμενος συμβ/φος δεν μπορεί να μεταφέρει στη νέα του έδρα τα εν λόγω αρχεία (αρχεία άλλου συμβ/φου που κατείχε).

Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός

08/2007

Η φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών θα λαμβάνει χώρα σε οποιοδήποτε δημόσιο θεραπευτήριο ψυχικώς νοσούντων ατόμων. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων αυτών έχει αρμοδιότητα μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία αυτών και όχι για τη φύλαξη αυτών.

Ανδρ. Ζύγουρας

07/2007

Σχετικά με το αν η Υποθηκοφύλακας έχει την δυνατότητα ή και την υποχρέωση να παραλαμβάνει και να μεταγράφει πράξεις που αφορούν σε ακίνητα (και κατατμήσεις αυτών) κείμενα σε οικισμούς που αναφέρονται σε έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ. Αν γνωρίζει τις ελλείψεις συμπράττει σε άκυρη κλπ πράξη και υπέχει πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη.

06/2007

Επί ερωτημάτων της άνω υπηρεσίας σε περίπτωση που η καταδίκη ατόμου από ποινικό δικαστήριο απαγγέλλεται σε χρόνο που οι ΔΥΟ δεν λειτουργούν και ο καταδικαζόμενος δύναται να προτίθεται να καταβάλει πάραυτα τα χρήματα για την εκκαθάριση της ποινής του νομίμως διατάσσεται με εντολή του Εισαγγελέα η κράτηση του καταδικαζομένου από αστυνομικές αρχές μέχρι την λειτουργία των ΔΥΟ για την εκκαθάριση της ποινής του.

Π. Θάνος

05/2007

Ορθή και πλήρης αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας των καταδιωκομένων προσώπων επί των διωκτικών εγγράφων (εντάλματα συλλήψεως, δικαστικές αποφάσεις κλπ).

Φ. Μακρής

04/2007

Δεν μπορεί να λαμβάνει ο πολιτικώς ενάγων στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης αντίγραφα της δικογραφίας (δικαίωμα λήψης αντιγράφων από δικογραφία από τον πολιτικώς ενάγοντα).

Ν. Μαύρος

03/2007

Σχετικά με την εργασιακή σχέση που διέπει τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό) των Ιατρικών Σχολών που απασχολούνται στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)

Στέλιος Γκρόζος

02α/2007

Σε συνέχεια της γνωμ. 2/07 και σε απάντηση του 2211/07 εγγράφου του Ε>Κ>Κ>Ν> Αυλώνα, σαφώς καθιερώνεται απαγορευτικό καθεστώς για χορήγηση αδειών απουσίας σε αλλοδαπούς στους οποίους εκτός από την κύρια ποινή τους έχει επιβληθεί και η παρεπόμενη ποινή της απέλασης από την Χώρα.

Ιω. Χρυσός

02/2007

Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών απουσίας σε αλλοδαπούς στους οποίους, εκτός από την κύρια ποινή τους, έχει επιβληθεί και η παρεπόμενη ποινή της απέλασης από τη Χώρα μέχρι την υφ΄όρο απόλυσή τους (τακτικές άδειες κρατουμένων).

Ιω. Χρυσός

01/2007

Σε περιφέρειες Πρωτ/κείων όπου οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται με κλήρωση, μέλος της σύνθεσης του Τριμελούς Πλημ/κείου δεν μπορεί να αναπληρωθεί, σε περίπτωση κωλύματός του, από Ειρηνοδίκη ή Πταισματοδίκη, με πράξη του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών.

Π.Θάνος


2006

12/2006

Στις περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας τόσο ο Εισαγγελές όσο και Ο Διευθυντής της επιστημονικής μονάδας, οφείλουν να ενημερώνουν για την τήρηση των προθεσμιών νοσηλείας αλλά και τη νομιμότητα σε σχέση με την περαιτέρω μεταχείριση του μεταφερθέντος ατόμου.

Αθ.Κονταξής

11/2006

Στην έννοια του όρου «εξωτερικό» περιλαμβάνεται το έδαφος των κρατών-μελών που έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στην συμφωνία ΣΕΓΚΕΝ και νομίμως οι αστυνομικές υπηρεσίες αρνούνται την έξοδο από τη χώρα φυσικού προσώπου στο οποίο έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης μετάβασής του στο εξωτερικό.

Π.Θάνος

 

10/2006

Δικαίωμα να ψηφίσουν , καθώς επίσης και να εκλεγούν, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη διευθύνοντος την Εισαγγελία, έχουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλη εισαγγελία για ορισμένο χρονικό διάστημα (αφορά τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Πρωτοδικών Αθηνών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης)

Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί του α΄βαθμού, που κατά την ημερομηνία των εκλογών έχουν προαχθεί στο β΄βαθμό κκαι έχουν τοποθετηθεί στην Εις. Εφετών Αθηνών, ακόμη και αν δεν τους έχει επιδοθεί η περί προαγωγής απόφαση (αφορά τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Πρωτοδικών Αθηνών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης).

Γεώργιος Σανιδάς

09/2006

Κατά την μεταβατική περίοδο λειτουργίας έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων, ο έμμισθος υποθηκοφύλακας παραμένει Προϊστάμενος του Υποθηκοφυλακείου και μετά την έναρξη λειτουργίας του ως Κτηματολογικού Γραφείου.

Χαρ. Μαγκλάρας

08/2006

Δικαίωμα προτίμησης παλαιού μετόχου και δημόσια εγγραφή για κάλυψη κεφαλαίων ανώνυμης εταιρίας σχετικά με τις απαγορεύσεις των χρηματιστηριακών συναλλαγών των άρθρων 32 ν. 2843/00 και 7 ν. 3213/03.

07/2006

Νομική κατάσταση του κρατουμένου αλλοδαπού με σκοπό την απέλασή του.


Φ.Μακρής

06/2006

Η νομιμότητα της αξίωσης από τους Δήμους προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης ως προαπαιτούμενου δικαιολογητικού για την έκδοση εγγυτέρων συγγενών.

Φ.Μακρής

05/2006

Νομικό καθεστώς που διέπει τα τέσσερα εμμισθοποιημένα με το Ν. 1805/88 υποθηκοφυλακεία.


Φ.Μακρής

04/2006

Διαφήμιση χρήσης ναρκωτικών και καταστήματα ή τρόφιμα που φέρουν απεικονίσεις του φυτού κάνναβης.

Φ.Μακρής

03/2006

Σχετικά με εκτέλεση της δικαστικής απέλασης του αλλοδαπού και ιδίως μετά την απόφαση που διατάσσει την υπό όρο απόλυσή του.

Φ.Μακρής

02/2006

Αν πρέπει να διαγράφεται από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων ο υπό απέλαση αλλοδαπός, ύστερα από απόφαση που δέχεται αντιρρήσεις του κατά της απέλασης, κατ΄αθρ. 565 Κ.Π.Δ.

Φ.Μακρής

01/2006

Επί του ερωτήματος εάν

«το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. με βάσει τις διατάξεις της παρ. 15 άρθρ. 3 ν. 2867/00 σε συνδ. Με παρ. 2 άρθρ. 26 ν. 703/77, δύναται να ασκεί ανακριτικά καθήκοντα κατά την έννοια του άρθρ. 34 Κ.Π.Δ.» γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω δεν είναι προανακριτικοί υπάλληλοι, και ως εκ τούτου δεν δύνανται να ασκούν καθήκοντα ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου.

Χρ. Γ. Σιδέρης


2005

11/2005

Σχετικά με την άρση της υφ΄όρον απόλυσης και τρόπο έκτισης από τον καταδικασμένο του ανασταλέντος υπολοίπου της προηγούμενης ποινής με τις συντρέχουσες άλλες ποινές.

Φώτιος Μακρής

10/2005

Σχετικά με ευεργετικό υπολογισμό (ως δυο ημέρες εκτιομένης ποινής) κάθε ημέρας φοίτησης κρατουμένου σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων ή σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

Δημ. Κορδοπάτης

09/2005

Γνωμοδότηση επί της φύσεως των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για σύνταξη συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ανδρέας Ζύγουρας

08/2005

Σχετικά με τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. που αφορούν σε πλειστηριασμούς και εκκρεμείς υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης

Βασίλειος Μαρκής

07/2005

Σχετικά με την κατάθεση αντιγράφου έκθεσης επίδοσης διαταγής πληρωμής αρμόδιος να πράξει αυτό προς το Γραμματέα του δικαστηρίου είναι ο δικαστικός επιμελητής που επέδωσε τη διαταγή πληρωμής και συνέταξε την οικία έκθεση επίδοσης.

Βασίλειος Μαρκής

06/2005

Οι ιδρύοντες και λειτουργούντες ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή σωματικής άθλησης ή εκμάθησης αθλημάτων, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος

Φώτιος Μακρής

05/2005

Σχετικά με την δια του άρθρ. 23 ν. 3296/04 αύξηση των τελών χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβάσεων υπολογιζομένων επί τη βάσει της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου δεν επηρεάζει το θέμα της υποχρεωτικής ή μη παραστάσεως δικηγόρων, αφού το θέμα αυτό αφορά μόνον τις συμβάσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η παράστασή τους.

Ανδρέας Ζύγουρας

04/2005

Σχετικά με τρόπο υπολογισμού ημερών εργασίας σε «υπερήλικες κρατουμένους». Θα υπολογίζονται ακόμη ¾ ημέρας εκτιομένης ποινής λόγω εργασίας (δηλαδή το μισό της μιας και μισής ημερών εκτιομένης ποινής που υπολογίζονται στον κατάδικοπου παρέχει την ίδια εργασία και δεν έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

Χαρ. Μαγκλάρας

03/2005

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής σε ξενόγλωσσα κείμενα των οποίων δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο και επικύρωση εγγράφων διοικητικής αρχής από συμβολαιογράφο.

Απόστολος Οικονόμου

02/2005

Πνευματική λύση γάμου παλαιοημερολογητών

Φώτιος Μακρής

01/2005

Για χορήγηση αντιγράφων «δημοσίων εγγράφων» αρκεί η επίκληση και ύπαρξη «ευλόγου ενδιαφέροντος», για «ιδιωτικά έγγραφα» απαιτείται η επίκληση και ύπαρξη «ειδικού εννόμου συμφέροντος». Το ζήτημα κρίνεται από τον υπεύθυνο και τελικώς από τον αρμόδιο κατά τόπο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Βασίλειος Μαρκής


2004

13/2004

Επί ερωτήματος εάν δύναται το προσωπικό της κατηγορίας ΥΕ του Κλάδου ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων που έχει προσληφθεί στην Υπηρεσία Φύλαξης και Ασφαλείας Νοσοκομείου να ενεργεί ελέγχους ή έρευνες σε οχήματα υπαλλήλων και επισκεπτών σε χώρους δικαιοδοσίας του Νοσοκομείου ή του ΝΠΔΔ σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αξιόποινων πράξεων.

Γεώργιος Σανιδάς

12/2004

Επί σχετικού ερωτήματος γνωμοδοτούμε ότι θα πρέπει η Αγροτική Τράπεζα κατά την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης για δάνεια σε αγρότες κλπ να υποχρεούται σε καταβολή μόνο παγίων τελών, ενώ προκειμένου για εγγραφή κατάσχεσης, για τι ίδια δάνεια σε καταβολή των μειωμένων αναλογικών τελών σύμφωνα με άρθρ. 7 ν. 325/1976

Βασίλειος Μαρκής

11/2004

Επί ερωτήματος αν κατά προσώπου που συλλαμβάνεται και κρατείται από την αστυνομία για ποινική υπόθεση και παράλληλα εκκρεμεί έγγραφο προσωπικής του κράτησης για χρέη στο Δημόσιο, δύναται η αστυνομική αρχή κατά τον χρόνο της εξέλιξης της ποινικής διαδικασίας να απέχει από κάθε ενέργεια προς εκτέλεση της απόφασης προσωποκράτησης.

Πέτρος Βέρροιος

10/2004

Επί ερωτήματος αν απαιτείται η παράσταση δικηγόρου στις μεταβιβάσεις χαριστικής αιτίς μεταξύ των συζύγων.

Πέτρος Βέρροιος

09/2004

Γνωμοδοτούμε ότι δεν συντρέχει νόμιμος και βάσιμος λόγος για την ανάκληση ή τροποποίηση της 1489/εγκ. 4/2001 προς τους Εισαγγελείς Εφετών του Κράτους περί της καταχωρήσεως στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου και θανάτου του θρησκεύματος των γονέων, του νεογνού, των συζύγων και του θανόντος αντίστοιχα οπαδών μαρτύρων του Ιεχωβά.

Πέτρος Βέρροιος

08/2004

Επί ερωτήματος αν πρέπει ο ΕΛΓΑ να συμμορφωθεί σε προσωρινή διαταγή Προέδρου Πρωτοδικών η οποία διατάσσει ο ΕΛΓΑ να δέχεται τις υπηρεσίες εκτάκτου προσωπικού μέχρι να συζητηθεί αίτηση του προσωπικού αυτού ασφαλιστικών μέτρων.

Απόστολος Οικονόμου

07/2004

Είσπραξη υπερβολικού κομίστρου από οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

 

Χρήστος Σιδέρης

06/2004

Η χρήση τεχνικών μέσων για την βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ραντάρ, φωτογραφικές μηχανές κλπ)είναι σύννομη και επιτρεπτή αλλά δεν είναι σύννομο να καλείται ο ιδιοκτήτης του οχήματος και να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 περί του αν ήταν αυτός ή όχι ο οδηγός του οχήματος με το οποίο τελέστηκε η ποινική παράβαση ή ποίος ήταν ο οδηγός.

Π.Βέρροιος

05/2004

Η χρήση τεχνικών μέσων ακινητοποιήσεως οχημάτων, κατά την διενέργεια αστυνομικών ελέγχων (καρφιά οδοστρώματος κλπ) είναι σύννομη και επιτρεπτή κατά περίπτωση.

Π.Βέρροιος

Σελίδες