Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1969

05/1969

Εν περιπτώσει άρσεως της υφ΄όρον απολύσεως καταδίκου συνεπεία μεταγενεστέρας καταδίκης η σειρά εκτίσεως των αθροιστικώς, κατά τα άρθρα 108 Π.Κ. και 25 του ν. 2058/52, εκτιομένων υπολοίπου ποινής και καταγνωσθείσης δια της μεταγενεστέρας καταδίκης στερητικής της ελευθερίας ποινής, δέον να προηγηθή η έκτισις του υπολοίπου και ν΄ακολουθήση η έκτισις της μεταγενεστέρως καταγνωσθείσης ποινής.

Παν. Θεράπος

04/1969

Το βάρος της χαρτοσήμανσης των εξοφλητικών αποδείξεων των συνταξιούχων των "Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως" Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ φέρει ο χορηγών την σύνταξιν.

Παν. Θεράπος

03/1969

Εγγύησις πλειοδοτούντος εις πλειοδοτούντες κατ΄άρθρ. 1029 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικονομίας.

Στ. Τούσας

02/1969

Επί του διαβιβασθέντος μοι, δια του υπ΄αριθ. 14251 έτους 1968 υμετέρου εγγράφου, ερωτήματος του Συλλόγου Συμβολαιογράφων του Εφετείου Κρήτης περί της εννοίας του μόνυ άρθρου του Αν.Νόμου 317/1968.

Περίληψις: ΄Εννοια άρθρου μόνου Νόμου 317/68 ως προς δήλωσιν εκποιουμένων ακινήτων.

Κ. Θανόπουλος

01/1969

Ποινική κύρωσις του άρθρου 11 του α.ν. 445/1937 ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του α.ν. 140/67 δεν καλύπτει και την περίπτωσιν της, κατά την παραγρ. 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 1108/42 ως αύτη αντικατεστάθη δια του άρθρου 5 του α.ν. 394/1968, απαγορεύεσεως εισόδου εις τους κινηματογράφους βρεφών και νηπίων μη συμπληρωσάντων το 4ον έτος  και όταν η προβαλλομένη ταινία έχει νομίμως χαρακτηρισθή κατάλληλος δι΄ανηλίκους.

Π. Θεράπος

Σελίδες