Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1970

20/1970

΄Αρθρον 6 ν. ΔΚΣΤ/1912 δεν κατεργήθη δι΄α.Ν. 207/1967.

Στ. Τούσας

19/1970

Δεν γνωμοδοτεί.

Παν. Θεράπος

18/1970

Ποίαι αι, μετά την εκπνοήν της τριετούς θητείας της Διοικήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δικαοδοσίαι και αρμοδιότητες ταύτης μέχρι του διορισμού νέας διοικήσεως.

Παν. Θεράπος

17/1970

Εάν υφίσταται θητεία δια τα κατά το άρθρ. 3 παρ. 6 του α.Ν. 4/1967 και τας ακολούθως τούτω θεσπισθείσας διατάξεις, συγκροτηθέντα Διοικ. Συμβούλιο των δικηγορικών συλλόγων.

Παν. Θεράπος

16/1970

Δεν γνωμοδοτεί ο Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου επί νομικών ζητημάτων ανακυπτόντων εις υπόθεσιν, ήτις είτε εισήχθη είτε μέλλει να εισαχθή εις δικαστήριον.

Στ. Τούσας

15/1970

Εάν, εις την περίπτωσιν κατασχέσεως ακινήτου, εχούσης επιβληθή και εγγραφή υπό του υποθηκοφύλακος εις το κατά νόμον βιβλίον προ της ενάρξεως της ισχύος του Κ.Πολ.Δ., είναι δυνατή, εν όψει του άρθρ. 1061 του Κώδικος τούτου, μετά την έναρξιν της ισχύος του, εγγραφή υποθήκης επί του ακινήτου τούτου.

Παν. Θεράπος

14/1970

Και οι γάμοι των μαρτύρων του Ιεχωβά θερούνται τελεσθέντες δια την κατ΄άρθρον 22 παρ. 1γ'  του Ν.Δ/τος 4114/1960 "περί κώδικος περί Τ. Νομικών" διακοπήν της συντάξεως από της τελέσεως αυτών υπό των θηλέων τέκνων ή αδελφών του θανόντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Κ. Δ. Παπαϊωάννου

13/1970

Ισχύς μετά την εισαγωγήν του Κ.Πολ.Δ. του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.δ. 4001/1959.

Στ. Τούσας

12/1970

Η δικαστική μεσεγγύησις ακινήτου (άρθρα 770 επ. Κ.Πολ.Δ.) εγγράφεται εις το βιβλίον κατασχέσεως του υποθηκοφυλακείου. Δια την εγγραφήν καταβάλλονται τα δια την εγγραφήν κατασχέσεως δικαιώματα υποθηκοφυλακείου.

Στ. Τούσας

11/1970

Δεν γνωμοδοτεί η Εισαγγελία Αρείου Πάγου επί υποθέσεως αφορώσης ωρισμένον πρόσωπον.

Χρ. Μουστάκης

10/1970

Δι΄εγγραφήν υποθήκης επί αλιευτικού πλοίου υπό Α.Τ.Ε. (ν.δ. 262/1969) εφαρμογή άρθρου 30 εδ. β ΚΙΝΔ (ν.δ. 3816/1958) εν περιπτώσει συμπλοιοκτησίας.

Στ. Τούσας

09/1970

Δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών να συμμετέχη εις τα Διοικητικά Συμβούλια του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος "Ελένη ΄Αρτης" καθ΄όσον τούτο είναι νομικόν πρόσωπον ιδιωτ. δικαίου και ουχί δημοσίου δικαίου.

κ. Θανόπουλος

08/1970

Οι άμισθοι δικαστικοί κλητήρες και υπηρετούντων ποινικών κλητήρων και εμμίσθων τοιουτων παρά τη Εισαγγελία υποχρεούνται να επιδίδουν ποινικά δικόγραφα παραγγελόμενα υπό του αρμοδίου Εισαγγελέως.

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

07/1970

Κλήτευσις των οργάνων της αγροφυλακής ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων.

Χρ. Μουστάκης

06/1970

Εις απάντησιν του υπ΄αριθ. Φ.454.9/21/428/30-1-1970 υμετέρου εγγράφου δι΄ου υπεβλήθη ημίν η από 29 Ιανουαρίου 1970 αίτησις του παρ΄ημίν καταδίκου Παναγιώτου Γεωργίου Μπούγου, παρακαλούμεν όπως ανακοινώσητε εις τον αιτούντα ότι η Εισαγγελία Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί ιδιωτικών υποθέσεων.

Χρ. Μουστάκης

05/1970

Οι αγρονόμοι είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του Κ.Π.Δ. όπου όμως υπάρχει σύγκρουσις με τον ν. 3030/54 υπερισχύει ο τελευταίος ούτος ως νεώτερος. Ειδικαί περιπτώσεις συγκρούσεως.

Κ. Θανόπουλος

04/1970

Η Εισαγγελία Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί νομικών ζητημάτων τιθεμένων υπό δικηγόρου και επί νομικού ζητήματος εφ΄ου πρόκειται ν΄αποφανθή το δικαστήριον.

Παν. Θεράπος

03/1970

Περιφέρεια συμβολαιογράφου μετά την υπαγωγή έδρας αυτού εις περιφέρειαν ετέρου Ειρηνοδικείου. Κατάτμησις περιφερειών συγχωνευθέντων κατά ν.δ. 100/1969 Ειρηνοδικείων και επιρροή ταύτης της διατηρηθείσας κατά το αυτό Νομ. Δ/γμα συμβολαιογραφικάς περιφερείας.

Στ. Τούσας

02/1970

Επί συμβολαίων των κατά τον α.ν. 2119/52 ΚΤΕΛ εφαρμόζεται στο άρθρ. 33 του ν. 356/1936 ως τούτο νυν ισχύει.

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

01/1970

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί ζητημάτων αναφυομένων της εκκρεμείς ενώπιον των Δικαστηρίων υποθέσεις.

 Κ.Δ. Παπαϊωάννου


1969

33/1969

Το πρακτικόν δημοσιεύσεως διαθήκης παρ΄οιουδήποτε Δικαστηρίου υπόκειται εις τέλος δραχμών 50 κατά φύλλον.

Κ. Δ. Παπαϊωάννου

32/1969

Δεν επιτρέπεται η προσωποκράτησις ανηλίκου αλλοδαπού, δια τα Δικαστικά έξοδα.

Χρ. Μουστάκης

31/1969

Δύνται ο ιατρός να χρησιμοποιήση δια θεραπευτικούς σκοπούς μοσχεύματα τυμπάνου και υσταρίων ωτός εκ νεκροτομηθέντων ατόμων, συντρεχόντων και των νομίμων προϋποθέσεων.

Στ. Τούσας

30/1969

Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εργασίας επί ανασταλέντος υπολοίπου ποινής, βάσει Ν.Δ. 4367/64, εκτιομένου του υπολοίπου της ποινής συνεπεία νεωτέρας καταδίκης.

Χρ. Μουστάκης

29/1969

΄Εννομος σχέσις δικηγόρου Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης προσληφθέντος κατ΄άρθρ. 7 ν. 4130/61.

Στ. Τούσας

28/1969

Δεν συγχωρείται γνωμοδότησις επί ζητήματος εφ΄ού πρόκειται ν΄αποφανθή το Δικαστήριον εν συγκεκριμένη υποθέσει.

Παν. Θεράπος

27/1969

Εις απάντησιν του υπ΄αριθ. 4732/3-12-1969 υμετέρου εγγράφου δι΄ου υπεβλήθη ημίν η από 2/12/69 αίτησις του παρ΄υμίν καταδίκου Χρήστου Αντωνιάδου, παρακαλούμεν όπως ανακοινώσητε εις τον αιτούντα ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί ιδιωτικών υποθέσεων.

Χρ. Μουστάκης

26/1969

Δεν συγχωρείται γνμοψότησις επί ερμηνείας αφηρημένων νομικών διατάξεων.

Παν. Θεράπος

25/1969

΄Εχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι αδυνατώ να εκφέρω γνώμη επί του διατυπουμένου δια του υπ΄ αριθ. 19580 ε.ε. εγγράφου υμών ερωτήματος (εις ποίαν παραγραφήν υπόκειται αξίωσις του Ταμείου κατά του εν αυτώ κατονομαζομένου συμβολαιογράφου,  γεννηθείσα εκ παραλείψεως αυτού να εισπράξη εις ενεργηθέντα τη 13-7-1954 πλειστηριασμόν δικαίωμα (έσοδον) του Ταμείου), καθ΄όσον το νομικόν ζήτημα, δι΄ο ερωτώμαι, αφορά συγκεκριμενην υπόθεσιν, εν ω η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί προς δημοσίαν αρχήυν επί νομικών ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος αντικειμενικώς ασχέτως προς ωρισμένην ειδικήν υπόθεσιν.

Στ. Τούσας

24/1969

Συντρεχουσών ωρισμένων προϋποθέσεων δύναται ο ιατρός να ενεργήση μετάγγισιν αίματος άνευ και εναντίον της θελήσεως του ασθενούς, προς ον η μετάγγισις, ασχέτως θρησκευτικών πεποιθήσεων αυτού (του ασθενούς).

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

23/1969

Η διάταξις της παραγρ. 2 του άρθρου 63 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ. αναφερομένη εις τας διατάξεις των άρθρων 31/33 του Β.δ της 29/30-4-1953 "περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" έχει την έννοιαν ότι δεν αποκλείεται η υπό του, εις ο υπάγεται ο προσωρινός προσδιορισμό της αποζημιώσεως, δικαστηρίου συγχρόνως μετά του τοιούτου προσδιορισμού, αναγνώρισις των δικαιούχων της αποζημίωσεως ταύτης.

Π. Θεράπος

22/1969

Διορισμός Δικηγόρου εις δημοσίαν θέσιν βοηθού Επιτρόπου Διοικήσεως επιτρέπεται, υπό τον περιορισμόν της αναστολής μόνον της ασκήσεως του επαγγέλματός του ως δικηγόρου.

Κ. Θανόπουλος

21/1969

Μη συντρέχοντος του περιορισμού της υπό στοιχείον 111 διατάξεως του άρθρου μόνου του υπ΄αριθ. 321/1963 Β.Δ./τος, προστεθείσης δι΄άρθρου 1 του υπ΄αριθ. 372/1964 Β.Δ./τος, η Αστυνομική αρχή υποχρεούται να αρνηθή την χορήγησιν αδείας λειτουργίας μουσικών συγκροτημένων μετ΄αοιδών και χορευτριών εις Δημόσια Κέντρα λειτουργούντα εν κεκαλυμμένω ή ακαλύπτω χώρω και τις απόστασιν ελάσσονα των 50 μέτρων από Ιερών Ενοριακών Ναών, Εκκλησιαστικών ή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

20/1969

Πότε προσηλυτισμός του ανηλίκου υπό του πατρός του.

Χρ. Μουστάκης

19/1969

Και μετά την διάταξιν του άρθρου 224 παρ. 2 του Ν.Δ. 3365/1955 ο Εισαγγελεύς έχει επί των βαθμοφόρων της Χωροφυλακής, ως ανακριτικών υπαλλήλων, εξουσίαν πειθαρχικής τιμωρίας κατ΄άρθρον 97 του Οργανισμού των Δικαστηρίων.

Κ. Δ. Παπαϊωάννου

18/1969

Καταργηθέντος δια του Ν.Δ/τος 126/1969 του Ν.Δ. 671/1943 "περί καταστατικού χάρτου της εκκλησίας της Ελλάδος" ως είχε τροποποιηθή δι΄άρθρου 1 παρ. 2 του υπ΄αριθ. 1922/1944 νόμου, η μετοίκησις της γυναικός και διαρκούσης της προς συνδιαλλαγήν αποπείρας, δεν διατάσσεται υπό του Επισκόπου, αλλ΄υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, λαμβάνοντας το υπό των άρθρων 777 και επέκεινα του Κ.Π.Δ. (ειδικώτερον 787 αυτού) οριζόμενον ασφαλιστικόν μέτρον.

Κ. Δ. Παπαϊωάννου

17/1969

Mετά την γενομένην αντικατάστασιν του άρθρου 6 του Αν. Νόμου 717/1937 δι΄άρθρου 7 του Ν.Δ/τος 1623/1942 εξέλιπεν ο υπό της αντικατασταθείσης διατάξεως τιθέμενος περιορισμός, καθ΄όν ο τρόπος λειτουργίας, διαχειρίσεως κλπ του οικοτροφείου του Γυμνασίου Τσοτυλίου κανονισθήσονται δι΄εφ΄άπαξ εκδοθησομένου Β.Δ/τος. Και μετά το υπ΄αριθ. 283/1960 Β.Δ/μα εφαρμόζονται αι ισχύουσα διατάξεις των άρθρων 108, 110 και επέκεινα του Α.Κ., περί συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως του ρηθέντος Οργανισμού.

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

16/1969

Δικαιώματα Συμβολαιογράφου δια σύνταξιν συμβολαίου εξαλείψεως υποθήκης.

Στ. Τούσας

15/1969

Απέλασις ιερομονάχου αιτήσει επιχωρίου Μητροπολίτου εξ εκκλησιαστικής περιφερείας και μεταγωγήν αυτού εις Μονήν μετανοίας του.

Στ. Τούσας

14/1969

Α.Ν. 258/1936. Κωδικοποίησις των περί τυχηρών και μη παιγνίων διατάξεων.

Στ. Τούσιας

13/1969

Ερωτάται εάν μετά την εισαγωγήν του Κώδ. Πολ.Δικονομίας εξακολουθεί ισχύον το άρθρον 22 του α.ν. 1539/38.

Π. Θεράπος

12/1969

Δικηγόρος εκπροσωπών εν Επιτροπή Απαλλοτρίωσεων πλείονα αιτουμένους αποκατάστασις εις απαλλοτριωτέον αγρόκτημα και τελούντα εν ομοδικία (άρθρ. 75 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ.). Καταβολή ενσήμου Ταμείου Νομικών.

Π. Θεράπος

11/1969

Συμβολαιογράφος διοριζόμενος Νομάρχης - αναστολή ασκήσεως του λειτουργήματος του Συμβολαιογράφου - πάγια δικαιώματα Συμβολαιογράφου.

Π. Θεράπος

10/1969

Δεν γνωμοδοτεί (Ιδετε υπ΄αριθμ. 35/1954 Γν.Εισ.Α.Π.).

Π. Θεράπος

09/1969

΄Εννοια άρθρου 500 Κώδικος Πολ. Δικονομίας, ως προς την επιδίκασιν επί διανομής εις κοινωνόν κοινής επιχειρήσεως.

Κ. Θανόπουλος

08/1969

Εκδίκασις κατά τας δικαστικάς διακοπάς υποθέσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Στ. Τούσας

07/1969

Μετάθεσις δικολάβου εις ειρηνοδικείον α΄ τάξεως κατά ν.δ. 100/1969.

Στ. Τούσας

06/1969

Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων επί μεταγραφής συμβολαίων δωρεών και προικών.

Στ. Τούσας

05/1969

Εν περιπτώσει άρσεως της υφ΄όρον απολύσεως καταδίκου συνεπεία μεταγενεστέρας καταδίκης η σειρά εκτίσεως των αθροιστικώς, κατά τα άρθρα 108 Π.Κ. και 25 του ν. 2058/52, εκτιομένων υπολοίπου ποινής και καταγνωσθείσης δια της μεταγενεστέρας καταδίκης στερητικής της ελευθερίας ποινής, δέον να προηγηθή η έκτισις του υπολοίπου και ν΄ακολουθήση η έκτισις της μεταγενεστέρως καταγνωσθείσης ποινής.

Παν. Θεράπος

04/1969

Το βάρος της χαρτοσήμανσης των εξοφλητικών αποδείξεων των συνταξιούχων των "Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως" Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ φέρει ο χορηγών την σύνταξιν.

Παν. Θεράπος

Σελίδες