Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1976

08/1976

Εν όψει του υπ΄αριθ. 52153/1-6-76 υμετέρου εγγράφου, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι:

Ευστ. Μπλέτσας

07/1976

Γνωμοδοτούμεν δια την κατανομήν των θέσεων των Δικ. κλητήρων της Εισαγγελίας του Αρ. Πάγου κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

06/1976

Εν σχέσει με την σύνθεσιν των πειθαρχ. συμβουλίων δια τους συμβουλαιογράφους κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

05/1976

Περί του εάν είναι υποχρεωτική η παράστασις συμβολαιογράφου εις τας γενικάς συνελεύσεις ανωνύμων εταιρειών όταν παρίσταται εις μόνον μέτοχος κλπ.

Κ. Φαφούτης

04/1976

Περι μετατροπής ή μετριασμού της ποινής των υπό των Δικαστηρίων καταγνωσθείσης κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

03/1976

Γνωμοδοτούμεν όπως κατά την κατανομήν των θέσεων Δικ. Υπαλλήλων της καθ΄ημάς υπηρεσίας, ορισθώσιν αι οργανικαί θέσεις Δικ. Υπαλλήλων παρά τη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ως κάτωθι κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας


1975

12/1975

Επί δια του υπ΄αριθ. 39205/Φ.29 ε.ε. εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος, εάν δύναται το άρθρον 25 του νόμου 2058/1952 περί ευεργετικού υπολογισμού ημερών εργασίας να τύχη εφαρμογής και επί απολύσεως ανηλίκων (άρθρον 127 παρ. 3 Π.Κ.) κ.λ.π. όρα σχέδιον.

Χρ. Μουστάκης

10/1975

Δεν γνωμοδοτεί.

Ιω. Γραφανάκης

06/1975

Επί του τεθέντος ημίν ερωτήματος δια του υπ΄αριθ.πρωτ. 121653/74 εγγράφου Υμών, η γνώμη ημών είναι κ.λ.π. όρα σχέδιον.

Δημ. Κυριάκης

05/1975

' Eχω την τιμήν να γνωρίσω Υμίν ότι η γνώμη μου επί του διατυπουμένου δια της υπ΄αριθ. 24614 ε.ε. Υμετέρας παραγγελίας ερωτήματος "ποία έγγραφα δέον να προσκομίση εις τον συμ/φον προς νομιμοποίησίν του ο δικαιοπρακτών εν ονόματι νομ. προσώπου κ.λπ. όρα σχέδιον.

Σταύρος Τούσας

04/1975

Επί του δια του υπ΄αριθμ. 19786/75 υμετέρου εγγράφου διατυπωθέντος ερωτήματος, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν, συν τη επιστροφή των συνημμένων εις το υμέτερον έγγραφον εγγράφων, ότι η γνώμη μας είναι η ακόλουθος κ.λ.π. όρα σχέδιον.

Ιωάν. Γραφανάκης

03/1975

Εν σχέσει προς το υπ΄αριθ. πρωτ. 275/14-3-75 υμετέραν αναφοράν, γνωρίζομεν υμίν τα εξής. Εκ της διατάξεως του άρθρου 132 του ν.δ. 1025/71 "περί Κώδικος καταστάσεως δικαστ. υπαλλήλων κλπ όρα σχέδιον.

Δημ. Κυριάκης

02/1975

Επιστρέφω το υπ΄αριθ. 6405/22-1-75 έγγραφον του Υπουργείου, μετά των συνοδευόντων αυτό εγγράφων, έχω την τιμήν να γνωρίσω αυτώ ότι η γνώμη μου επί μεν του πρώτου ερωτήματος κ.λ.π. ΄Ορα σχέδιον.

Ευστάθιος Μπλέτσας


1974

29/1974

Αναπληρωματική εκλογή προς πλήρωσιν κενωθείσης βουλευτικής έδρας.

Ευστ. Μπλέτσας

28/1974

Επί του υμετέρου από 19-11-74 υπ΄αριθ. 119477 ερωτήματος "εάν είναι δυνατή η προαγωγή εις αντεισαγγελέα εφετών του Εισαγγ. Πρωτοδ. Κ. Ροδόπουλου κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

27/1974

Περί της ενιαίας κατανομής των οργανικών θέσεων Κλάδου Β.2 επί βαθμάς 5ω-4ω και 10ω-6ω κατά τη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρ. Πάγου όπως ορισθώσι εν συνόλω εις (10) δέκα.

Ευστ. Μπλέτσας

25/1974

Ψηφοφορια υποψηφίων Βουλευτών και απαιτούμενος αριθμός ψήφων δια την κατάληψιν της έδρας εκλογικής περιφερείας εκλεγούσης ένα μόνον βουλευτήν.

Ευστ. Μπλέτσας

24/1974

Eκτόπισις υπόπτων ζωοκλοπής - αρμοδιότης.

Ιω. Γραφανάκης

21/1974

Επί του δια του υπ΄αριθ. 82340/7017 ε.ε. εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος περί της δυνατότητος και του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος του εκλέγειν κλπ.

Χρ. Μουστάκης

20/1974

Περί των ειδικών εκλογικών τμημάτων, εις α ασκούσι το εκλογικόν των δικαίωμα οι μεταβαλλόντες ομοδικως διαμονήν εκλογείς.

Ευστ. Μπλέτσας

19/1974

΄Εχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι η γνώμη μας επί του διαλαμβανομένου εις το από 10-10-74 υπ΄αριθ. 12378 Φ. 5126/1 υμέτερον έγγραφον, ζητήματος, της συνεχιζομένης ή ου ισχύος του α.ν. 942/46 κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

18/1974

Επί του απόμ 11-10-74 υπ΄αριθ. 82344 κατεπείγοντος εκλογικού υμετέρου ερωτήματος, εν σχέσει προς το εάν οι εκλογείς, περί ων το άρθρ. 27 του Π.Δ. 650/74 (άρθρ. 27 Β.Δ. 592/1963) δικαιούνται να εκφράσουν την προτίμησίν των κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

17/1974

Περί κώδ. των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

16/1974

Περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας.

Ευστ. Μπλέτσας

14/1974

Δεν γνωμοδοτεί.

Δημ. Κυριάκης

12/1974

Ερμην. άρθρ. 28 πρ. 2 ν.δ. 400/70 εν σχέσει με επάγγελμα ασφαλειομεσίτου και καταδικών αίτινες αποκλείουν άσκησιν του επαγγέλματος.

Ιω. Γραφανάκης

05/1974

Περί του εάν το Διοικητικόν συμβούλιον του Συλλόγου πρέπει να αποφανθή περί προαγωγής παρά τω Εφετείω, δικηγόρου, όστις δετέλει μέλος ετέρου Συλλόγου εις ον και είχεν προαχθή εις παρ΄Εφεταις δικηγόρον.

Στ. Τούσας

04/1974

Περί των καταθέσεων εις Ελληνικάς Τραπέζας, το απόρρητον, ατονεί έναντι του οικονομικού εφόρου.

Δημ. Κυριάκης

03/1974

Περί επιδόσεως υγειονομικών διατάξεων προς προστασίαν της Δημοσίας υγείας.

Στ. Τούσας

02/1974

Περί του εάν η Διοίκησις δύναται να διατάξη την επέλασιν κατά τας διατάξεις του νόμου 4310/29, αλλοδαπού καταδικασθέντος εις κάθειρξιν.

Χρ. Μουστάκης

01/1974

Χρήσις υπό τρίτων Ολυμπιακών συμβόλων.

Ιω. Γραφανάκης


1973

21/1973

Περί του Γενικού Οικοδομικου Κανονισμού.

Στ. Τούσας

20/1973

Περί απαγορεύσεως αγοράς και πωλήσεως χρυσού.

Ιω. Γραφανάκης

19/1973

Περι του εάν επανέκτησε την ιδιότητα του δικηγόρου ο εκπεσών ταύτης συνεπεία καταδίκης.

Στ. Τούσας

18/1973

Περί του ότι οι Μοναχοί δύνανται να φέρωσι καλυμμαύχιον.

Ιω. Γραφανάκης

17/1973

Εν σχέσει με την αναπλήρωσιν συμβολαιογράφου τινός εις τα πειθαρχικά συμβούλια συμβολαιογράφων (Πρωτοδικεία και Εφετεία).

Δ. Κυριάκης

16/1973

Εν σχέσει με την σύνταξιν συμβολαίων της Ε.Τ.Β.Α. και διανομή αυτών μεταξύ των συμβολαιογράφων κλπ.

Ιωάν. Γραφανάκης

15/1973

Περί πόρων του Ταμ. Νομικών επί αιτήσεων δικαιούχων μη συζητουμένων και άνευ παραστάσεως δικηγόρου κλπ.

Ιω. Γραφανάκης

14/1973

Περί του τέλους δικαστικού ενσήμου επί αγωγής διανομής ακινήτου (σχετ. η υπ΄αρ. 12/67 γνωμοδότησις ημών).

Στ. Τούσας

12/1973

΄Εννοια αυτοκινήτου και οδού εις τους διαφόρους περί αυτοκινήτων νόμους.

Ιω. Γραφανάκης

11/1973

Περί κωλύματος των συμβολαιογράφων κατά την σύνταξιν συμβολαίων.

Στ. Τούσας

10/1973

Περί του ότι η λύσις της υπαλληλικής σχέσεως λογίζεται υπό την χρονολογίαν της επιδόσεως του σχετικού εγγράφου.

Δημ. Κυριάκης

09/1973

Εν σχέσει με την πώλησιν σιγαρέττων υπό παντοπώλου άνευ αδείας της αρμοδίας Αρχής.

Χρ. Μουστάκης

08/1973

Περί πταισματικών παραβάσεων των αναφερομένων εις την οδικήν κυκλοφορίαν, εις την κοινήν ησυχίαν, καθαριότητα κοινοχρήστων ή ιδιωτικών χώρων κλπ.

Χρ. Μουστάκης

07/1973

Ως προς τα δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων δια την μεταγραφήν συμβολαίων  συναπτομένων υπό επιχειρήσεων με συμμετοχήν της Ε.Τ.Β.Α. κλπ

Δημ. Κυριάκης

06/1973

Περί του ότι ο Εισαγγελεύς δεν δύναται ν΄αρνηθή την παραλαβήν επιδιδομένου εις αυτόν δικογράφου πολιτ. δίκης και εάν ακόμη τούτο δεν συνοδεύεται υπό μεταφράσεως εις την γλώσσαν της χώρας, εισ ήν θέλει γίνη απόδοσις.

Στ. Τούσας

05/1973

Περί διαγραφής εκ του νηολογίου πλοίων απωλεσθέντων ή πωληθέντων εις αλλοδαπήν.

Ιω. Γραφανάκης

 

04/1973

Περί του εάν δύναται να έχωσιν ανάλογον εφαρμογήν επί τη συμβολαιογράφων οι περί εκπαιδευτικής άδειας των Δικ. Λειτουργών οικείαι διατάξεις του Ν.Δ. 962/71.

Χρ. Μουστάκας

03/1973

Περί των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων εν συμβολαίω Δημοσίου κλπ Διανομή.-

Ιω. Γραφανάκης

02/1973

Δεν γνωμοδοτεί.

Δημ. Κυριάκης

Σελίδες