Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1980

03/1980

Σχετικώς με την υφ΄όρον απολυσιν των καταδίκων και τον ευεργετικόν υπολογισμόν ημερών εργασίας κλπ

Κ. Φαφούτης

02/1980

Σχετικώς με τα διοικητικά δικαιώματά του και ότι την διοίκησιν δέον να ενασκή ούτος μετά της ιδιαζούσης, έναντι των νεωτέρων του μεν, ομοιβάθμων του δε, λεπτότητος κλπ.

Κ. Φαφούτης

01/1980

Εις απάντησιν του υπ΄αριθμ. 41/79 εγγράφου σας δεν γνωμοδοτούμεν κ.λ.π.

Σπυρ. Σταμούλης

                             


1979

07/1979

Επί του υπ΄αριθ. 91645/4297/79 εγγράφου υμών διατυπωμενου ζητήματος, ήτοι, αν αναφορικώς προς τα εισπρακτέα δικαιώματα του αμίσθου υποθηκοφύλακος κατά την εγγραφήν υποθήκης προς ασφάλειαν δανείου χορηγουμένου υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, βάσει  μεν του Ν. 867/79 πλην όμως δι΄ αγροτικόν σκοπόν, ήτοι δι΄ανέγερσιν ή επιδιόρθωσιν αγροτικού ακινήτου πληγέντος εκ σεισμών του 1978, θα εφαρμοσθή το άρθρον 8 παρ. 2 Ν. 867/79 ή αντιθέτως το άρθρον 12 Ν. 4332/1929 κλπ.

Κων. Σταμάτης

06/1979

Περί της δυνατότητος απονομής χάριτος εν σχέσει προς την διατασσομένην υπό του Δ/ρίου ισόβιον απέλασιν αλλοδαπών, καταδικαζομένων επί παραβάσει του νόμου περί ναρκωτικών κλπ.

Γ. Πλαγιανάκος

05/1979

Περί του εάν δύνανται νομίμως να παρίστανται δικολάβοι (αντί δικηγόρων) δ΄έκαστον των συμβαλλομένων μερών κατά την σύνταξιν συμβολαιογραφικών εγγράφων κλπ.

Γ. Πλαγιανάκος

04/1979

Περί συντάξεως συμβολαίων εντολή της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λ.π.

Σπυρ. Σταμούλης

03/1979

Σχετικώς με συμπεριφοράν ιδιωτών εντός αγωνιστικού χώρου κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνος κ.λ.π.

Λ. Παπακαρνάς

02/1979

Περί του αν επιτρέπεται κατά νόμον η εις παραμεθορίους περιοχάς αγορά αστικού ή αγροτικού ακινήτου υπό ομογενών κ.λ.π.

Γεώργιος Πλαγιανάκος

01/1979

Επί του υμετέρου 5844/16-1-79 δεν γνωμοδοτούμεν κ.λ.π.

Γ. Πλαγιανάκος


1978

17/1978

Eπιβαλλομένη ποινή δια την παράνομον στάθμευσιν των οχημάτων.

Λ. Παπακαρνάς

16/1978

΄Οτι ο δικηγόρος δεν έχει το δικαίωμα και ότι ο αρμόδιος υπάλληλος της οικονομικής εφορίας δεν υποχρεούται να παραδώση εις τον μη προσάγοντα το πληρεξούσιον έγγραφον δι΄ου χορηγείται αυτώ η σχετική εντολή δικηγόρου, το πιστοποιητικόν του ν. 11/75.

Ιω. Γραφανάκης

15/1978

Περί του ότι Δικηγόρος δεν δύναται να προσφέρη συγχρόνως υπηρεσίαν επί περιοδική αμοιβή εις Τράπεζαν και εις νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου κλπ.

Λεων. Παπακαρνάς

14/1978

Περί του εάν επί παραγραφής καταδικαστικών αποφάσεων δένα να καταστρέφωνται και τα αντίστοιχα δελτία Ποιν. Μητρώου κλπ.

Δημ. Κυριάκης

13/1978

Γνωρίζει ότι δύναται να γνωμοδοτήση, διότι η Εισαγγελία Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί μόνον προς δημοσίας αρχάς κλπ.

Δ. Κυριάκης

12/1978

Περί κατανομής των οργανικών θέσεων επιμελητών Δικαστηρίων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Σόλων Ράγκας

11/1978

Περί ζητημάτων εκ της υφ΄όρον αναστολής.

Βασ. Παπαναστασίου

10/1978

Περί του ότι δύναται το Υπουργείον Δικαιοσύνης ν΄απευθύνη εγκλύκλιον εις τους Συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακας ν΄αποφεύγωσι την σύνταξιν συμβολαίων πωλήσεως κτημάτων των Ιερών μονών του Αγίου ΄Ορους κ.λ.π.

Κ. Φαφούτης

09/1978

Περί του αν το περιεχόμενον κυκλοφορήσαντος παρ. ωρισμένου πολιτικού κόμματος εντύπου εμπίπτει εις τας ποινικάς διατάξεις του Α.Ν. 942/1946 κ.λ.π.

Κων. Φαφούτης

08/1978

Περί του εάν διάφοραι Κοινότητες Περιφερείας Ειρηνοδικείου Πενταλόφου (καταργηθέντος) υπάγονται εις περιφέρειαν Πρωτοδικείου Κοζάνης, Γρεβενών.

Ιωάν. Γραφανάκης

07/1978

Περί του εάν απαιτείται υποβολή προτάσεων εκ μέρους του διαδίκου όστις ζητεί αναβολήν της υποθέσεως κλπ.

Ιω. Γραφανάκης

06/1978

Περί του περιορισμού εις την άσκησιν του δικηγορικού λειτουργήματος υπό των βοηθών και επιμελητών παρά τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης κλπ.

Λ. Παπακαρνάς

05/1978

Εάν εις δικαιοπραξίας εχούσας αντικείμενον άνω των 300.000 δρχ. είναι απαραίτητος η παράστασις δικηγόρου κλπ.

Δ. Κυριάκης

04/1978

Περί του τόπου διατηρήσεως γραφείου υπό Δικηγόρου κλπ.

Στ. Τούσας

03/1978

Εάν είναι υποχρεωτική ή μη η παράστασις δικηγόρων, συμφώνως προς το άρθρον 42 του Ν.Δ. 3026/54 "περί Κώδικος Δικηγόρων" κατά την σύνταξιν συμβολαίων κλπ.

Στ. Τούσας

02/1978

Περί του εάν δύναται κατ΄άρθρον 47 παρ. 1 του Συν/τος να χορηγηθή χάρις επί καταδίκης ΄Ελληνος υπηκόου υπό αλλοδαπού ποινικού δικαστηρίου κλπ.

Στ. Τούσας

01/1978

Σχετικώς με αναδιορισμόν υπαλλήλων συνεπεία καταδίκης κλπ.

Κ. Φαφούτης

 


1977

16/1977

Επί του τεθέντος ημίν ερωτήματος, δια του υπ΄αριθ.πρωτ. 89184/12-4992/77-11-1977 εγγράφου Υμών, περί της ενοίας των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 5 της εκλογικής Νομοθεσίας, εν σχέσει με την άσκησιν του εκλογικού δικαιώματος υπό των ανδρών της φρουράς κλπ.

Δημ. Κυριάκης

15/1977

΄Εχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι η εμή γνώμη επί του, δια του υπ΄αριθ. 104134/1977 εγγράφου υμών, τεθέντος ερωτήματος, είναι η ακόλουθος κ.λ.π.

Σόλων Ράγκας

14/1977

΄Εχω την τιμήν, επί του τιθεμένου μοι, δια του υπ αριθμ. 66298/31-8-77 Υμετέρου εγγράφου, ερωτήματος, εάν μετά την ίδρυσιν του Πρωτοδικείου Κιλκίς κλπ.

Στ. Τούσας

13/1977

Εάν νομίμως ενεγράφη εις το μητρώον του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς ο Χαράλαμπος Σάρμας κλπ.

Δ. Κυριάκης

12/1977

Περί του αρμοδίου να κρίνη τας προϋποθέσεις εμπρησμού και διακεκριμένης περιπτώσεως φθοράς δια πυρός κλπ.

Δημ. Κυριάκης

11/1977

Περί του εάν είναι νόμω επιτρεπτή η σύλληψις καταδιωκομένου, κατόπιν επιδόσεως ούτω κεκυρωμένου αντιγράφου σηματικού εγγράφου κλπ.

Χρ. Μουστάκης

10/1977

Είσπραξις δικαιωμάτων δι΄εγγραφήν υποθήκης δι΄ασφάλειαν δανείου άρθρου 49 Ν. 542/77 κλπ.

Χρ. Μουστάκης

09/1977

΄Εχω την τιμήν να εκθέσω κατωτέρω την γνώμην επί του δια του υπ΄αριθ. 33765/31-3-1977 υμετέρου εγγράφου-επιστρεφομένου μετά των συνημμένων αυτού τεθέντος ερωτήματος κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

08/1977

Επί του υπ΄αριθ. 24/77 εγγράφου σας γνωρίζομεν υμίν ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει αποφανθή δια της υπ΄αριθ. 33/34 (Θέμις Μ.Ε. σ. 781) γνωμοδοτήσεως της κλπ.

Χρ. Μουστάκης

07/1977

Δεν γνωμοδοτεί κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

06/1977

Απόψει περί του όρου "Πανεπιστημιακόν ΄Ασυλον" κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

 

05/1977

Σχετικώς με απαλλαγάς δια συμβάσεις παροχής δανείων κλπ προς ημεδαπάς Τραπέζας, βιομηχανικάς επιχειρήσεις κλπ.

Δημ. Κυριάκης

04/1977

Σχετικώς με διορισμόν επιλαχόντων Παρέδρων εις θέσιν Ειρηνοδίκου κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

03/1977

΄Οπως η υπ΄αριθμ. 8/64 Γνωμοδότησις ημών θεωρηθή επικρατεστέρα πάσης άλλης νεωτέρας.

Ευστ. Μπλέτσας

02/1977

Περί καταστάσεως πολιορκίας κλπ.

Ευστ. Μπλέτσας

01/1977

Περί του κατά το άρθρον 2 του Βασιλ. Δ/τος της 11ης Ιουλίου/9 Αυγούστου 1948, πιστοποιητικού κλπ.

Β. Παπαναστασίου


1976

15/1976

Δια του υπ΄αριθμ. 107289 ε.ε. εγγράφου Υμών τίθεται "περί προσωρινής ή οριστικής παύσεως των συμβολαιογράφων".

Σταύρος Τούσας

14/1976

Περί απονομής χάριτος καταδικασθέντων δι΄ασφαλιστικών μέτρων κλπ.

Στ. Τούσας

13/1976

Περί περιϋβρίσεως εκκλησιαστικής Αρχής ή μη κλπ.

Κ. Φαφούτης

12/1976

Θέμα: Ισχύ νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας εις νομόν ΄Εβρου και ωρισμένας νήσους κλπ.

Βασ. Παπαναστασίου

11/1976

΄Εχω την τιμήν να γνωρίζω ημίν, επί του διατυπούμενου δια του υπ΄αριθ. 53454 ε.ε. ημετέρου εγγράφου ερωτήματος, ότι η γνώμη μου είναι ότι η διάταξη του άρθρου 1 στοιχ. β΄ κλπ.  (όρα σχέδιον).

Στ. Τούσας

10/1976

Περί του εάν δια την υπό του άρθρου 10 παρ. 3 εδάφ. 3 του νόμου 257/76 προβλεπομένην σημείωσιν υπό του αρμοδίου υποθηκοφύλακος, οφείλωνται δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου κλπ.

Χρ. Μουστάκης

09/1976

Περί του ότι ο αρμόδιος οικονομικός ΄Εφορος δημοσίων κτημάτων έχει το δικαίωμα να λαμβάνη γνώσιν του κτηματικού βιβλίου των κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου κλπ.

Ευστ. Τούσας

Σελίδες