Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


2013

7/2013

Περί των προϋποθέσεων εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 97 παρ. 4 του Ν. 4139/2013

Νικόλαος Παντελής

 

6/2013

Ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4139/2013 [καθεστώς χορήγησης άδειας κρατουμένων]

Γεώργιος Παντελής

5/2013

Η κατά τόπον αρμοδιότητα Συμβολαιογράφων μετά την συγχώνευση Ειρηνοδικείων

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

 

4/2013

Σχετικά με την παραγραφή αξιώσεως προς είσπραξη τόκων και οφειλόμενων δικαιωμάτων προερχόμενων από τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

3/2013

Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της παραγρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990

Νικόλαος Παντελής

2/2013

Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της διάταξης του άρθρου 21 παρ.2, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το Ν.3946/2011

Νικόλαος Παντελής

1/2013

Εαν συμβολαιογράφοι με έδρα Αθήνα και Πειραιά αντίστοιχα δύναται να συστήσουν εταιρεία συμβολαιογράφων

Γεώργιος Παντελής


2012

8/2012

Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιεχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια.

Νικόλαος Παντελής

07/2012

Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.

Βασίλειος Πλιώτας

06/2012

Παροχή στοιχείων διωκόμενων προσώπων που τηρούνται σε αρχεία ιδιωτών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Γεώργιος Παντελής

05/2012

Γνωμοδότηση περί της τύχης ευπαθών πειστηρίων βιολογικού υλικού

Αθανάσιος Κονταξής

04/2012

Γνωμοδότηση σχετικώς με το «εάν οι ευεργετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α' 25/13-2-2012) εφαρμόζονται και σε περίπτωση κρατουμένου σε στερητική της ελευθερίας ποινή, η εκτέλεση της οποίας άρχισε μετά την δημοσίευση του Νόμου αυτού και βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από τις διατάξεις της παρ. 10 εδ. α' του ίδιου άρθρου».

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

03/2012

Εάν το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4043/12 έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της συνολικής (συγχωνευτικής) ποινής άνω των πέντε (5) ετών και η ποινή βάση αυτής, είναι μέχρι πέντε (5) έτη.

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

02/2012

Ποια τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, επί συντάξεως συμβολαίου διασπάσεως Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε., όταν στην διασπώμενη Α.Ε. ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.

Γεώργιος Χατζίκος

01/2012

Περιεχόμενο και έκταση εφαρμογής της αρχής ne bis in idem.

Στέλιος Γκρόζος


2011

16/2011

Διενέργεια DNA προς ταυτοποίηση λειψάνων αγνώστων

Γεώργιος Κολιοκώστας

15/2011

Διενέργεια DNA

Αθανάσιος Κονταξής

14/2011

1) Δυνατότητα αναπλήρωσης του Διευθυντή της Φυλακής από υπάλληλο μη αναπληρωτή του ή Τμηματάρχη 2) Χρόνος κρατήσεως - ελάχιστο όριο- για την παροχή εκπαιδευτικής αδείας σε ισοβίτη

Νικόλαος Μαύρος

13/2011

Κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα ατόμων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ

Γεώργιος Μπόμπολης

12/2011

Δικαιοπραξίες επί ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές (Δεν απαιτείται απόφαση της Διοικητικής Αρχής για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών - μελών της Ε.Ε.)

Γεώργιος Κολιοκώστας

11/2011

Δύο ή περισσότεροι συμβολαιογράφοι που είναι διορισμένοι στο ίδιο Ειρηνοδικείο μπορούν να συστήσουν ακωλύτως αστική επαγγελματική εταιρεία συμβολαιογράφων, ανεξαρτήτως αν ένας από αυτούς έχει διορισθεί σε έδρα και περιφέρεια Ειρηνοδικείου, το οποίο εντωμεταξύ καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο εν λόγω Ειρηνοδικείο.

Φώτιος Μακρής

10/2011

Με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 9, που προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ 1α Ν.3943/11,του άρθρου 25 Ν.1882/90, ο νομοθέτης επιμηκύνει το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο των τεσσάρων μηνών, που απαιτείται για την ποινική υπόσταση του ιδιώνυμου εγκλήματος της καθυστέρησης πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο, για τα χρέη που το ληξιπρόθεσμο τους είχε συντελεσθεί κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 3943/31-3-11, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από την ισχύ του νόμου τούτου. Η επιμήκυνση αυτή είναι εύλογη, γιατί έτσι αποτρέπεται η σύγχυση που θα ανέκυπτε σ' αυτά, για το λόγο ότι ένα τμήμα του χρόνου των τεσσάρων μηνών θα είχε διανυθεί με το παλιότερο νομικό καθεστώς και ένα άλλο με το νεότερο νομικό καθεστώς.

Φώτιος Μακρής

09/2011

Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι 9/2009 και 12/2009 γνωμοδοτήσεις μας μετά τις ρυθμίσεις του Ν.3917/21-2-2011 και ειδικότερα εάν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης μετά από παραγγελία εισαγγελέα που διενεργούνται από την Υπηρεσία σας, υποχρεούνται να σας γνωστοποιούν τα στοιχεία του προσώπου στα οποία αντιστοιχούν ηλεκτρονικά ίχνη ή τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεως εγκληματικής πράξεως, συγκεκριμένης ημεροχρονολογίας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου.

Αθανάσιος Κατσιρώδης

08/2011

Αν η σύσταση ή μεταβίβαση ή κατάργηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, πρέπει να μεταγράφονται αυτοτελώς και παραλλήλως με τον Κανονισμό των σχέσεων των ιδιοκτητών ή αντιθέτως ότι αρκεί η μεταγραφή της πράξεως καταρτίσεως ή τροποποιήσεως του Κανονισμού.

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

07/2011

Περί του εάν είναι σύννομη η μεταγραφή διανεμητηρίου συμβολαίου το οποίο συντάχθηκε χωρίς την συμμετοχή όλων των κοινωνών.

Νικόλαος Παντελής

06/2011

Οι φύλακες θήρας που έχουν προσληφθεί από κυνηγετικές οργανώσεις ή δασοκτήμονες και έχουν αναγνωρισθεί από τον Υπουργό Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 παρ.3 Δ.Κ., πριν από την ισχύ του Ν.3208/03 και την έκδοση της κανονιστικής ΥΑΓ 103351/2412/9-7-09, ασκούν πλήρως όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Δασικό Κώδικα και στους μεταγενέστερους μεταρρυθμιστικούς αυτού νόμους για δασικούς υπαλλήλους και έχουν ως αντικείμενο την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων περί θήρας, περιβαλλόμενοι για το σκοπό αυτό με την ιδιότητα του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου.

Φώτιος Μακρής

05/2011

Επιτρέπεται κατ΄οικονομία η υποβολή υποψηφιότητας για ανάδειξη ως μέλους είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Ελεγκτικής Επιτροπής είτε ως αντιπροσώπου στις διάφορες οργανώσεις στα Τακτικά Μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ» στις 15 Ιανουαρίου του έτους των Αρχαιρεσιών, καθώς και η ανακήρυξή τους ως υποψηφίων στις 18 του ιδίου αυτού μηνός, εφόσον συμπληρώνεται διετία από της εγγραφής τους ως ενεργητικών μελών στον εν λόγω Σύλλογο, έστω και κατά την ημέρα των Αρχαιρεσιών και όχι κατ΄ανάγκη κατά την ημέρα της ανακηρύξεώς τους ως υποψηφίων.

Νικόλαος Τσάγγας

04/2011

Καταμερισμός και ισοκατανομή ιατροδικαστικών πράξεων.

Γεώργιος Χατζίκος

03/2011

Τρόπος υπολογισμού κράτησης : 1) για άτομα με αναπηρία 80% και άνω και 2) για μητέρες κρατούμενες (ερμηνεία άρθρου 105 παρ. 7 ΠΚ όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3904/10). Σχετική και η υπ. αρίθμ 1/2011 γνωμοδότηση

Αθανάσιος Κονταξής

02/2011

Δικαίωμα εκλέγειν εκλέγεσθαι των μελών που εγράφησαν στο "Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής" αλλά ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής.

Νικόλαος Τσάγγας

01/2011

Τρόπος υπολογισμού κράτησης : 1) για άτομα με αναπηρία 80% και άνω και 2) για μητέρες κρατούμενες (ερμηνεία άρθρου 105 παρ. 7 ΠΚ όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3904/10 και αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής). Σχετική και η υπ. αρίθμ 3/2011 γνωμοδότηση.

Αθανάσιος Κονταξής


2010

08/2010

Διάθεση ναρκωτικών στις διωκτικές αρχές ή σε ιδιώτες για εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων και των εκπαιδευτών τους.

Φώτιος Μακρής

07/2010

Υποχρέωση της διοίκησης προς συμμόρφωση στις προσωρινές διαταγές (σχετική με 2/2010)

Γεώργιος Κολιοκώστας

06/2010

Διενέργεια προανακριτικών πράξεων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας (συμπλήρωση της 5/2010)

Αθανάσιος Κονταξής

05/2010

Διενέργεια προανακριτικών πράξεων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας (σχετική και η 6/2010)

Αθανάσιος Κονταξής

04/2010

Κατασχέσεις ακινήτων από τράπεζες για απαιτήσεις κάτω των 200.000 ευρώ (σχετική με 1/2010)

Γεώργιος Παντελής

03/2010

Υποχρεωτικό ή μη της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών από τα όργανα και τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και το είδος των ευθυνών που μπορούν να αναζητηθούν από τα όργανα αυτά σε περίπτωση μη κατεδάφισής τους

Νικόλαος Παντελής

02/2010

Υποχρέωση της διοίκησης προς συμμόρφωση στις προσωρινές διαταγές (σχετική και η 7/2010)

Αθανάσιος Κονταξής

01/2010

Κατασχέσεις ακινήτων από τράπεζες για απαιτήσεις κάτω των 200.000 ευρώ (σχετική και η 4/2010)

Γεώργιος Παντελής


2009

14/2009

Όταν ενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή αυτεπάγγελτη προανάκριση, μπορεί να δοθεί εντολή στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και από τους αστυνομικούς υπαλλήλους (που εμπίπτουν στην έννοια των προανακριτικών υπαλλήλων) αρκεί να συνοδεύεται η σχετική εντολή από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου (και με FAX), προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα, προς ενημέρωσή του.

 Νικόλαος Τσάγγας

13/2009

 Οι Διευθυντές Σωφρονιστικών Καταστημάτων ασκούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τον Σωφρονιστικό Κώδικα, η οποία ιδιότητα (του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου) είναι απαραίτητη και τυχόν σύγκρουση λειτουργικής αρμοδιότητας μεταξύ ειδικών-γενικών προανακριτικών υπαλλήλων, αίρεται από τον οικείο Εισαγγελέα πρωτοδικών ή βάσει του άρθρου 132 παρ. 2 ΚΠΔ.

Αθανάσιος Κονταξής

12/2009

 Τα αιτήματα εισαγγελικών, ανακριτικών και προανακριτικών αρχών προς τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σταθερής- κινητής τηλεφωνίας, internet κλπ) να τους παρέχουν στοιχεία εντοπισμού της ταυτότητας προσώπων είναι νόμιμα, καθόσον οι περιπτώσεις αυτές εκφεύγουν του προστατευτικού πεδίου του άρθρ. 19 του Συντάγματος.

 Ι.Σ. Τέντες

11/2009

 Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συμβάλλονται δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, σύζυγοι ή τέκνα τους, υποχρεούνται να δηλώνουν και οι συμβολαιογράφοι να ερωτούν την ιδιότητα του συμβαλλομένου και θα πρέπει στο συμβόλαιο να αναγράφεται η θετική ή η αρνητική απάντηση.

Νικόλαος Μαύρος

10/2009

 

Σχετικά με μεταβιβάσεις ακινήτων που άλλαξαν την χρήση των χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση αυτών κατά τη μεταβίβασή τους (ημιυπαίθριοι χώροι).

 

Ι.Σ.Τέντες

09/2009

 Το διαδίκτυο (INTERNET) δεν υπάγεται στο απόρρητο των τηλεπικοινωνιών που προβλέπει το Σύνταγμα.

 Γεώργιος Σανιδάς

 

08/2009

Είναι επιτρεπτή η χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών σφαιριδίων σε επιθέσεις κατά αστυνομικών στόχων (χειροβομβίδες-καουτσούκ, ελαστικές σφαίρες).

Γεώργιος Σανιδάς

 

07/2009

Όταν εισάγεται στο πινάκιο η εκδίκαση δυσχερούς υποθέσεως, το δικαστήριο ενδείκνυται να αλλάξει τη σειρά του εκθέματος ώστε να εκδικαστούν πρώτα οι απλούστερες υποθέσεις, λαμβάνοντας όμως μέριμνα η εκδίκαση της δυσχερούς υποθέσεως να αρχίσει την ίδια ημέρα ή τις επόμενες της αρχικώς ορισθείσας δικασίμου.

Ανδρέας Ζύγουρας

06/2009

 Επί του 7016/56/12-ι/12-2-09 ερωτήματος σχετικά με τη κατάθεση παραβόλου υπέρ του Δημοσίου κατά την υποβολή της μήνυσης (μόνο στις κατ΄έγκληση υποχρεούται).

Νικόλαος Μαύρος

05/2009

Επί ερωτήματος εφαρμογής άρθρου 5 παρ. 1 εδ. τελευταίο ν.651/1977 όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3481/2006 (αν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος σε κάθε πράξη που φέρεται προς καταχώρηση στα κτηματολογικά γραφεία).

Βασίλειος Μαρκής 

04/2009

Επί ερωτήματος για τον, κατά νόμο, χρόνο συμπλήρωσης της άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων για τη συμμετοχή τους στις εκάστοτε εξετάσεις αποφαίνεται ότι αυτή είναι η ημεροχρονολογία της προτεραίας της ενάρξεως των γραπτών εξετάσεων που ορίζει η επιτροπή.

Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

Σελίδες