You are here

Γνωμοδοτήσεις


2020

2/2020

Νομιμότητα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης απο παθολογοανατόμο που δεν ανήκει στο Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου.

       Δημήτριος   Παπαγεωργίου

1/2020

 Προϋποθέσεις χορήγησης και αφαίρεσης διαβατηρίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 25/2004

Χαράλαμπος Βουρλιώτης


2019

10/2019

Παρακράτηση από οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών προβλεπόμενων αναλογικών δικαιωμάτων από πράξεις που διενεργούνται από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και από τις Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ)

Βασίλειος Η. Πλιώτας

09/2019

Εφαρμογή του άρθρου 469 του ΠΚ απο τη Φορολογική Διοίκηση - Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γενικές οδηγίες, παραγγελίες και συστάσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

 

           Παναγιώτης  Μπρακουμάτσος

08/2019

Επανακαθορισμός ορίου συνολικής ποινής καθείρξεως κατά το άρθρο 94 παρ.1 του (νέου) Ποινικού Κώδικα

 

           Δημήτριος  Παπαγεωργίου

07/2019

Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για διορισμό υπαλλήλου σε Ο.Τ.Α.

  Δημήτριος Παπαγεωργίου

06/2019

Ερμηνεία και προϋποθέσεις εφαρμογής του αρθρ.8 του Ν.4411/16 σε συνδ.με το αρθρ.28 παρ.1 Ν.1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος"

                                                             Βασίλειος Πλιώτας

05/2019

Εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 2 εδ. δ του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (και) μετά την 1-7-2019

        Δημήτριος Παπαγεωργίου

04/2019

Εφαρμογή Διατάξεων Ν.4489/2017

Ευάγγελος Ζαχαρής

03/2019

Γνωμοδότηση για θέματα που αφορούν στο πεδίο εφαρμογής των αποσυμφορυντκών διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 1-3 και 4, 7 του Ν. 4489/2017 "έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης"

                           Ευσταθία Σπυροπούλου

02/2019

Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής κρατουμένων, καταδίκων σε Αστυνομικά Κρατητήρια

        Παναγιώτης Καραγιάννης

01/2019

Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

       Δημήτριος Κων. Δασούλας


2018

13/2018

Σχετικά με τη μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, όταν αυτό δεν αποπληρώνεται.

            Βασίλειος Χαλντούπης

12/2018

Αρμόδιος Δικαστικός Λειτουργός που παρίσταται κατά την καταστροφή γενετικού υλικού (μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης αυτού) πρόσφυγα προκειμένου να κριθεί υποβληθείσα εκ μέρους του αίτηση οικογενειακής επανένωσης

                                                         Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου

11/2018

Διαδικασία επιλογής Αθλητικού Εισαγγελέα και συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 36 του Ν. 4559/2018

            Χαράλαμπος Βουρλιώτης

10/2018

Εφαρμογή του άρθρου 76§3 Ν. 4485/2017 – Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – Γενικές οδηγίες, παραγγελίες και συστάσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

      Δημήτριος Παπαγεωργίου

09/2018

Υπόλοιπο ποινής επί ισόβιας κάθειρξης, προς έκτιση, επί άρσης απόλυσης (κατ'άρθρο 108 Π.Κ.)

 

                Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης

08/2018

Ερώτημα προς έκδοση γνωμοδότησης αναφορικά με το εάν τα στοιχεία των δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών εμπίπτουν ή μη στις διατάξεις του Ν.Δ. 1059/1971 περί τραπεζικού απορρήτου.

 

 

           Παναγιώτης Καραγιάννης

07/2018

Εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών του ν. 2776/1999 "Σωφρονιστικός Κώδικας", για την κατηγορία  ατόμων του άρθρου 69 ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 1 Ν. 4506/2017,  που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοηγικής διαταραχής.

Βασίλειος Πλιώτας

06/2018

Τρόπος υπολογισμού ημερών ποινής για κρατούμενους,  εργαζόμενους σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικής Φυλακής, που συμπλήρωσαν  το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Βασίλειος Πλιώτας

05/2018

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 126 παρ.2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 Π.Κ. καθώς και του άρθρου 282 παρ.2 ΚΠΔ, για τις περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται το μέτρο της τοποθέτησης σε Ίδρυμα Αγωγής ως περιοριστικός όρος (άρθρο 282 παρ.2 ΚΠΔ) ή ως αναμορφωτικό μέτρο (άρθρο 126 παρ.2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 Π.Κ.), επί ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

 

                  Ευσταθία Σπυροπούλου

04/2018

Διαδικασία διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, κατ' άρθρο 200Α ΚΠΔ (Ανάλυση DNA), σε περίπτωση εγκλημάτων που καταλαμβάνονται επ΄ αυτοφώρω, ενόψει της υπ'αριθμ.1/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.

 

                 Χαράλαμπος Βουρλιώτης

03/2018

Αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών υπό την ισχύ του ΠΔ 142/2017 (Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών)

    Δημήτριος Παπαγεωργίου

02/2018

Εφαρμογή του άρθρου 43 ν. 4489/2017 "Εκτακτα μέτρα γαι την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης"

                  Βασίλειος Πλιώτας

01/2018

"Όροι και προϋποθέσεις υπό όρο απόλυσης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 110Α παρ. 2 και 3 ΠΚ"

               Βασίλειος Πλιώτας


2017

5/2017

Εφαρμογή Διατάξεων Ν. 4489/2017 για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

                      Ευάγγελος Κ. Ζαχαρής

4/2017

Περί του εάν για την μεταγραφή: α) τελεσίδικης  δικαστικής απόφασης αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής επί ακινήτου, ή β) των πρακτικών δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού με τα οποία  αναγνωρίζεται η κυριότητα επί ακινήτου, απαιτείται  η προσκόμιση   της δήλωσης – βεβαίωσης του  άρθρου 23 παρ.4 του Ν 4014/2011 β)  περί του εάν στις πιο πάνω περιπτώσεις, για την  μεταγραφή, απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού ότι δεν οφείλεται Ε.Ν.Φ.Ι.Α για προγενέστερες της κτήσεως της κυριότητας οικονομικές χρήσεις.

                                                Νικόλαος Παντελής

3/2017

Περί αρμοδιότητας διενέργειας ιατροδικαστικών πράξεων από επικουρικούς ιατροδικαστές

         Παναγιώτης Καραγιάννης

2/2017

Νομιμότητα της χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης αποδεικτικού υλικού που προέρχεται από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

 

             Χαράλαμπος Βουρλιώτης

1/2017

Εφαρμογή ποινικών διατάξεων του Ν. 4443/2016 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα εγκλήματα της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς.

                       Δημήτριος Παπαγεωργίου


2016

6/2016

Έννοια "αίτησης" στο άρθρο 149 του Β.Δ. της 31-12-1957/20-1-1958

Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης

5/2016

Για την νομιμότητα της φωτογράφησης των Κτηματικών Τόμων του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

            Αθανάσιος Κατσιρώδης

4/2016

Περί της ισχύος της υπ’ αριθμ. 2/2013 Γνωμοδοτήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου μετά την Απόφαση 1/2014 της Ολομέλειας Α.Π.

 

      Δημήτριος Παπαγεωργίου

3/2016

Επίδραση επί του κύρους του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως δημοσίου εγγράφου, της καταρτίσεως αυτού από κατά τόπο αναρμόδιο συμβολαιογράφο.

                                      Παναγιώτης  Καραγιάννης

 

2/2016

Εξέταση ως μάρτυρα δικαστικού λειτουργού ενώπιον εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων

                                  Χαράλαμπος Βουρλιώτης

 

1/2016

Πρακτικά συμβιβασμού κατ' αρθρ. 209 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μεταγραφή αυτών

                       Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης

 


2015

5/2015

Διανομή ιδανικών μεριδίων κληρονομιαίας περιουσίας.

               Νικόλαος Παντελής

4/2015

Περί της ισχύος ή μη της διάταξης του άρθρου 24 παρ.2 του Ν.2523/1997, μετά την θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν.4174/2013, όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4254/2014.

              Νικόλαος Παντελής

3/2015

Περί της νομικής φύσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 25 του Ν.1882/1990 εγκλήματος της μη καταβολής των βεβαιωμένων στο δημόσιο ταμείο χρεών.

                 Νικόλαος Παντελής

2/2015

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.4322/2015 και για ποινή που επιβλήθηκε για το έγκλημα της απόδρασης κρατουμένου (άρθρο 173 ΠΚ)

                      Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου

 

 

1/2015

Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4 εδ.α και β του Π.Κ. , όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 του Ν.4322/2015.

                 Βασιλική Θεοδώρου

 


2014

9/2014

Δικαιώματα Συμβολαιογράφου επί μεταβιβάσεως ακινήτου, κειμένου εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας,από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ.

            Δημήτριος Κων. Δασούλας

 

8/2014

Απόδοση διαβατηρίου μετά από την άρση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου απο τη χώρα.

     Χαράλαμπος Βουρλιώτης

7/2014

Γνωστοποίηση πληροφοριών και στοιχείων στην ΕΥΠ

            Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης

6/2014

Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013).

                                                     Νικόλαος Παντελής

 

5/2014

Αν ο Εισαγγελέας, ο οποίος με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχει προαχθεί στον ανώτερο βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν του έχει επιδοθεί ακόμα το περί προαγωγής του Προεδρικό Διάταγμα, έχει δικαίωμα να μετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως υποψήφιος ή ως εκλέκτορας.

                                                     Ευτέρπη Κουτζαμάνη

04/2014

Εισαγγελικές παραγγελίες κατ' άρθρ.25 παρ.4 εδ.β΄Ν.1756/1988 και προστασία προσωπικών δεδομένων

Χαράλαμπος Βουρλιώτης

03/2014

Περί της δυνατότητας ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε, μετά την ισχύ του Ν.4223/2013.

Νικόλαος Παντελής

02/2014

Σχετικά με την υποχρέωση του Συμβολαιογράφου να καταθέτει το 68% των αναλογικών δικαιωμάτων στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο Συμβολαιογράφο.

Βασίλειος Πλιώτας

01/2014

Διαδικασία άρσης του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων

Νικόλαος Παντελής

Pages