Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1979

11/1979

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 11-5-46 Ν.Δ. περί αγορανομικού Κώδικος ως το άρθρο τούτο αντικ. δια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 782/48, επί καταδίκης δι' αγορανομικόν έγκλημα, η έφεσις δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν κ.λπ.

Κ. Φαφούτης

10/1979

Όπως ανακοινώση εις τους Προέδρους Εφετών ότι ο Άρειος Πάγος δι΄ υπ αριθμ. 1125/79 αποφάσεώς του εν ολομελεία εδέχθη κλπ

Κ. Φαφούτης

 

09/1979

Όπως παράσχωσι τας δεούσας οδηγίας δια την αποδοτικήν λειτουργίαν των εν τη περιφερεία των εταιρειών προστασίας ανηλίκων κλπ

Κ. Φαφούτης

08/1979

Περί του ότι δεν εφαρμόζουν ωρισμένα δικαστήρια τας διατάξεις του Ν. 1165/1918 "περί τελωνειακού κώδικος"

Κ. Φαφούτης

07/1979

Όπως υποβάλωσι καταστάσεις  εμφαινούσας τας συνεδριάσεις απάντων των δικαστηρίων της περιφερείας των, πλην Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων

Κ. Φαφούτης

06/1979

Ίνα εις τα αιτούμενα πιστοποιητικά αναγράφονται ονοματεπώνυμα των καταδικασθέντων

Κ. Φαφούτης

05/1979

Σχετικώς με συμπεριφοράν ενίων Δικαστικών Λειτουργών κλπ

Κ. Φαφούτης

04/1979

Διαβιβάζομεν την υπ' αριθ. 30616/79 παραγγελία του Υπ. Δικαιοσύνης μετά της συνημμένης αναφοράς του δικηγόρου κ. Αντ. Πετρόγλου κλπ

Κ. Φαφούτης

03/1979

Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως καταγνωσάσης συνολικήν ποινήν

Β. Παπαναστασίου

02/1979

Ίνα παράσχωσι οδηγίας δια την εφαρμογήν του άρθρου 130 Κ.Π.Δ. σχετικά με τον διαχωρισμόν της Δίκης ανηλίκων και ενηλίκων κλπ 

Λεων. Παπακαρυάς

01/1979

Εάν είναι δυνατή η εκτέλεσις αποφάσεως εκδοθείσης υπό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν του άρθρου 22 του ν. 1539/38 κατά την διάρκειαν της υπό του άρθρου 30 του ν. 3800/57 προβλεπομένης προθεσμίας προς άσκησιν ανακοπής ή εν περιπτώσει ασκήσεως τοιαύτης

Δ. Κυριάκης

Σελίδες