Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1985

03/1985

Παρακαλούμε όπως επιστήσετε την προσοχή των κ.κ. Εισαγγελέων Πλημ. Περιφερείας σας δια την πιστήν εφαρμογήν των κοινών ποινικών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας και δια την έγκαιρον επίδοσιν διορισμών δικ. αντιπροσώπων και εφορευτικών επιτροπών

Κ. Φαφούτης

01/1985

Διαβιβάζομεν φωτοτυπικόν αντίγραφον του υπ' αριθ. 194/9-1-85 εγγράφου της Πανελληνίου Ενώσεως Δασοφυλάκων ίνα παράσχητε τας δεούσας οδηγίας εις τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας σας δια την νομότυπον κλήτευσιν των μαρτύρων δημοσίων υπαλλήλων εν οις και τα δασικά όργανα, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος


1984

07/1984

Όπως παραγγείλη Εισαγγελείς περιφερείας του πλην Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, να αναφέρουν αν ασκούν αυτοπροσώπως την ποινική δίωξιν

Κ. Φαφούτης

06/1984

Σχετικά με την απόλυσιν των υπό προσωρινήν κράτησιν τελούντων κατηγορουμένων λόγω  παρελεύσεως των ορίων αναφέρουν τούτο υμίν

Κ. Φαφούτης

05/1984

Σχετικά με την τήρησιν ίδιων βιβλίων εις τα οποία να καταχωρούν τα ονοματεπώνυμα των υπό προσωρινήν κράτησιν τελούντων κατηγορουμένων ως και τον χρόνον ενάρξεως της κρατήσεώς των

Κ. Φαφούτης

04/1984

Σχετικώς με διορισμόν Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών ως εφόρων Δικ. Αντιπροσώπων της 17/6/84 κλπ

Κ. Φαφούτης

03/1984

Όπως εν όψει των Ευρωεκλογών της 17ης Ιουνίου 1984 επιστήσητε την προσοχήν των κ.κ. Εισαγγελέων Πλημμελειοδικών δια την πιστήν εφαρμογήν των τε κοινών ποινικών διατάξεων κλπ 

Κ. Φαφούτης

02/1984

Όπως συστηθή εις κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών περιφερείας των, κατά την συγκρότησιν οικείων εφορευτικών επιτροπών των εν τη περιφερεία των εκλογικών τμημάτων, τηρήσουν προς αποφυγήν ζητημάτων την περί κληρώσεως διαδικασίαν της §3 άρθρ. 51 Π.Δ. 895/81 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας" κ μόνον εν ανάγκη την διαδικασίαν της §4 του ιδίου άρθρου

Κ. Φαφούτης

01/1984

Εξ αφορμής ανεπιτρέπτων εκδηλώσεων κατά την διεξαγωγήν δίκης ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ενώπιον του Μ.Ο. Δικαστηρίου υπό συγγενών του θύματος και άλλων προσώπων παρακαλούμεν όπως δώσητε δεούσας οδηγίες προς τους παρ' υμών υπηρετούντας κ.κ. Εφέτας ίνα μη επαναληφθούν τοιαύτα.

Κ. Φαφούτης


1983

08/1983

Όπως απευθύνουν δεούσας οδηγίας προς Εισαγγ. Λειτουργούς περιφερείας των σχετικώς με προστασίαν κοινής ησυχίας και ειδικώς εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις- την επιβολήν της παρεπομένης ποινής της δημεύσεως μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Σπυρ. Κανίνιας

07/1983

Κατόπιν διατυπωθεισών αποριών, εν σχέσει με την έννοιαν της εν τω άρθρω 473 ΚΠΔ προστεθείσης δια του άρθρου 9 του Ν. 969/79 τρίτης παραγράφου γνωρίζομεν περί προθεσμίας ασκήσεως αναιρέσεως...

Κ. Φαφούτης

06/1983

Διαβιβάζεται αντίγραφον της υπ' αριθ. 2324/εγκ. 4/70 παραγγελίας μας, δι' υπόμνησιν εις κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών, όπως τηρούν ταύτην, κρινομένης αναγκαίας κατόπιν του υπ' αριθ. 74740/16-9-83 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Κ. Φαφούτης

05/1983

Δια του άρθρου 3 Ν. 1390/83 περί εξόδου εκ της υπηρεσίας δικ. Λειτουργών....παρακαλούμεν όπως εις περίπτωσιν καθ' ήν έχετε υπ' όψιν σας δικ. λειτουργούς οίτινες εμπίπτουν εις τας περιπτώσεις δι' οριστικήν παύσιν, αναφέρητε περί αυτών

Κ. Φαφούτης

04/1983

Σχτικώς με λάθη (καθαρογραφή δις) αποφάσεων εις ειδικόν βιβλίον, γένονται αι δέουσαι συστάσεις, καθ' όσον συντρέχουν ημερομηνίαι δι' άσκησιν αναιρέσεως...

Κ. Φαφούτης

03/1983

Επί 72481/2-8-83 εγγράφου του Υπ. Δ/σύνης, σχειτκώς με απέλαση αλλοδαπού

Αναστ. Βερνάρδος

02/1983

Όπως εφεξής, οσάκις ασκούντες αναιρέσεις επί υποθέσεων, εφ' ων εσχηματίσθησαν ογκώδεις δικογραφίαι, μην υποβάλητε ημίν τας δικογραφίας ταύτας αλλά περιορίζεσθε... εις την υποβολήν του αναιρετηρίου και των εκδοθέντων βουλευμάτων ως και των οικείων αποδεικτικών...

Κ. Φαφούτης

01/1983

Όπως συστηθή εις κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας των, ως και Προέδρους Πρωτοδικών, προκειμένου επί υποθέσεων αφορωσών ποινικάς παραβάσεις εις δάση και παράνομον θήραν, καταβάλλουν ιδιαιτέραν επιμέλειαν...

Κ. Φαφούτης


1982

07/1982

Περί απαραιτήτου εκφωνήσεως των ονομάτων των διαδίκων και στην περίπτωση της αναβολής της δίκης

Σπυρ. Κανίνιας

06/1982

Όπως παραγγείλητε τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας των όπως τηρούν απαρεγκλίτως την διαταξιν περί πειθαρχικού δικαίου δικαστικών Λειτουργών κλπ

Κ. Φαφούτης 

05/1982

Όπως εν όψει των δημοτικών εκλογών της 17/10/82 συστήσωσι εις Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερειών των δια την πιστήν εφαρμογήν των τε ποινικών διατάξεων κλπ

Κ. Φαφούτης

04/1982

Σχετικώς με την ρύπανσιν των θαλασσών κλπ

Κ. Φαφούτης

03/1982

Σχετικώς με την μη έγκαιρον υπογραφήν κλητηρίων θεσπισμάτων  υπό μετατιθεμένων Εισαγγελέων κλπ

Κ. Φαφούτης

02/1982

Γνωρίζομεν σχετικώς με αναιρουμένας αποφάσεις Δικαστηρίων με το αιτιολογικόν ότι εν τοις πρακτικοίς δεν μνημονεύονται αναγνωσθέντα έγγραφα ληφθέντα όμως υπ' όψιν δια την ενοχήν των κατηγορουμένων κλπ

Κ. Φαφούτης

01/1982

Επανερχόμεθα επί του θέματος της υπ' αριθ. 8/19-12-78 εγκυκλίου μας , περί συλλήψεως και κρατήσεως Σιδηροδρομικών εις περιπτώσεις εξ' αμελείας τελουμένων εγκλημάτων κλπ

Σπ. Κανίνιας


1981

09/1981

Επί αιτήματος της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών αφορώντος παράβασιν του άρθρ. 79 του Ν. 5960/1930, όπως μη καλούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι της πληρωτρίας τραπέζης οσάκις η ανυπαρξία αντικρύσματος επιταγή βεβαιούται εγγράφως και επισήμως παρά της πληρωτρίας τραπέζης

Κ. Φαφούτης

08/1981

Όπως εν όψει των διεξαχθησομένων εκλογών την 18/10/81 επιστήσωσι την προσοχήν των κ.κ. Εισαγγελέων Πρωτοδικών τηςπεριφερείας των δια την πιστήν εφαρμογήν των ποινικών διατάξεων κλπ

Κ. Φαφούτης

07/1981

Διαβιβάζομεν φωτοτυπικόν αντίγραφον του υπ' αριθ. 10306/14-7-81 εγγράφου του Υπουργείου Συγκοινωνιών  σχετικώς με την δίωξιν των παρανόμων ραδιοσταθμών κλπ

Κ. Φαφούτης

06/1981

Σχετικώς με την εφαρμογήν παρά των Συμβουλίων Πλημμελειοδικών του τελωνειακού Κώδικος κλπ

Κ. Φαφούτης

05/1981

Διαβιβάζομεν φωτοτυπικόν αντίγραφον του υπ' αριθ. 54001/3/81 εγγράφου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και παρακαλούμεν όπως ανακοινώσητε το περιεχόμενόν του εις τους κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών κλπ

Κ. Φαφούτης 

02/1981

Όπως παράσχωσι τας δέουσας οδηγίας εις τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών σχετικώς με την έρευνα καταρρεύσεως οικοδομών συνεπεία του σεισμού κλπ

Κ. Φαφούτης

01/1981

Σχετικώς με την υφ' όρον απόλυσιν καταδίκων κλπ

Κ. Φαφούτης


1980

04/1980

Οδηγίαι σχετικώς με αποδημίαι ως προς την έννοια απαγορεύσεως εξόδου εκ της χώρας κλπ 

Κ. Φαφούτης

03/1980

Όπως οσάκις πληροφορούνται ότι έλαβε χώρα εμπρησμός δάσους, εποπτεύουν της προανακρίσεως και ενεργούν μετά ταχύτητος δια την περαίωσιν  κλπ

Κ. Φαφούτης

02/1980

Γνωρίζομεν υμίν ότι πανταχόθεν διατυπούνται παράπονα, ότι οι πλείστοι των δικαστικών και εισαγελικών λειτουργών εγκαταλείπουν τας έδρας των, μετακινούμενοι εις άλλας πόλεις κλπ

Κ. Φαφούτης

01/1980

Εν σχέσει με την έννοιαν του άρθρου 37 του Ν. 3301/76 "περί  επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων κλπ"

Κ. Φαφούτης


1979

12/1979

Όπως συστήσητε εις τους κ. Εισαγγελείς Πλημμμελειοδικών περιφερείας σας δια την τήρησιν των περί ποιν.  Μητρώου διατάξεων κλπ

Κ. Φαφούτης

11/1979

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 11-5-46 Ν.Δ. περί αγορανομικού Κώδικος ως το άρθρο τούτο αντικ. δια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 782/48, επί καταδίκης δι' αγορανομικόν έγκλημα, η έφεσις δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν κ.λπ.

Κ. Φαφούτης

10/1979

Όπως ανακοινώση εις τους Προέδρους Εφετών ότι ο Άρειος Πάγος δι΄ υπ αριθμ. 1125/79 αποφάσεώς του εν ολομελεία εδέχθη κλπ

Κ. Φαφούτης

 

09/1979

Όπως παράσχωσι τας δεούσας οδηγίας δια την αποδοτικήν λειτουργίαν των εν τη περιφερεία των εταιρειών προστασίας ανηλίκων κλπ

Κ. Φαφούτης

08/1979

Περί του ότι δεν εφαρμόζουν ωρισμένα δικαστήρια τας διατάξεις του Ν. 1165/1918 "περί τελωνειακού κώδικος"

Κ. Φαφούτης

07/1979

Όπως υποβάλωσι καταστάσεις  εμφαινούσας τας συνεδριάσεις απάντων των δικαστηρίων της περιφερείας των, πλην Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων

Κ. Φαφούτης

06/1979

Ίνα εις τα αιτούμενα πιστοποιητικά αναγράφονται ονοματεπώνυμα των καταδικασθέντων

Κ. Φαφούτης

05/1979

Σχετικώς με συμπεριφοράν ενίων Δικαστικών Λειτουργών κλπ

Κ. Φαφούτης

04/1979

Διαβιβάζομεν την υπ' αριθ. 30616/79 παραγγελία του Υπ. Δικαιοσύνης μετά της συνημμένης αναφοράς του δικηγόρου κ. Αντ. Πετρόγλου κλπ

Κ. Φαφούτης

03/1979

Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως καταγνωσάσης συνολικήν ποινήν

Β. Παπαναστασίου

02/1979

Ίνα παράσχωσι οδηγίας δια την εφαρμογήν του άρθρου 130 Κ.Π.Δ. σχετικά με τον διαχωρισμόν της Δίκης ανηλίκων και ενηλίκων κλπ 

Λεων. Παπακαρυάς

01/1979

Εάν είναι δυνατή η εκτέλεσις αποφάσεως εκδοθείσης υπό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν του άρθρου 22 του ν. 1539/38 κατά την διάρκειαν της υπό του άρθρου 30 του ν. 3800/57 προβλεπομένης προθεσμίας προς άσκησιν ανακοπής ή εν περιπτώσει ασκήσεως τοιαύτης

Δ. Κυριάκης

Σελίδες